Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής

Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής

Σπουδές και μουσικά όργανα των Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής 

 

Αριθμ. 7275 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 77/17.01.2022
Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής ως εξής:

Άρθρο 1
Τμήματα Σπουδών και Όργανα

1. Στις προβλεπόμενες από την παρ.13 του άρθρου 10 του ν. 3207/2003, Σχολές Παραδοσιακής Μουσικής αναγνωρίζονται σπουδές και τίτλοι των καθιερωμένων ελληνικών παραδοσιακών οργάνων στο τοπικό, πανελλήνιο έως και ευρύτερο ανατολικό ρεπερτόριο, στα επί μέρους είδη της δημώδους, νεοελληνικής λαϊκής αστικής και «λόγιας» – έντεχνης ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και στα εν χρήσει δάνειά της από συγγενείς μουσικές παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου.

2. Στις Σχολές Παραδοσιακής Μουσικής Λειτουργούν τα εξής Τμήματα Σπουδών:

Α) Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρυτέρου ανατολικού ρεπερτορίου Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων, Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής, και Δ) Θεωρητικών.

Α. Το Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου αφορά Σπουδές και τίτλους στο

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και Α2: στα όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Α2α. Ούτι,
Α2β. Λαούτο,
Α2γ. Πολίτικο Λαούτο,
Α2δ. Πανδουρίδα – Ταμπούρ (ένας τίτλος για νυκτό και τοξωτό),
Α2ε. Πανδουρίδα – Ταμπουράς
Α2στ. Μαντολίνο,
Α2ζ. Σαντούρι,
Α2η. Τσίμπαλο,
Α2θ. Κανονάκι,
Α2ι. Πολίτικη Λύρα Α2ια. Βιολοντσέλο Α2ιβ. Βιολί.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Α2ιγ. Νέι,
Α2ιδ. Κλαρίνο,
Α2ιε. Φλογέρα – Σουραύλι (μακρές: γαβάλι, φλάουτα -κλειστού – ανοικτού σωλήνα, και βραχείες, όλες ένας τίτλος),
Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι),
Α2ιζ. Τρομπέτα,
Α2ιη. Σαξόφωνο, Α2ιθ. Τρομπόνι

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι, ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες).

Β. Το Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων, αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ
Βα. Κρητική λύρα,
Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές, ένας τίτλος),
Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκαννήσων και Λήμνου, ένας τίτλος),
Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας (ένας τίτλος),

ΑΕΡΟΦΩΝΑ
Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική – Θρακική γκάϊντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον ένας τίτλος).
Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδος, ένας τίτλος).

Γ. Το τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα:

Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπαγλαμά: ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες),
Γβ. Λαϊκή κιθάρα.
Γγ. Αερο-ιδιόφωνα: Ακκορντεόν

Δ. Το τμήμα Θεωρητικών αφορά Σπουδές και τίτλους για την θεωρία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. 3. Παραλείπονται όργανα με μικρή παρουσία στο ρεπερτόριο όταν μπορούν να λογισθούν ως απλούστερες εκδοχές άλλων γνωστών, όπως οι μαντούρες, ο δίχορδος μακεδονικός ταμπουράς, το μπουλγαρί, η ηπειρώτικη τζαμάρα, η φυσαρμόνικα για Νεοελληνική Αστική μουσική κ.λπ.

Παραλείπονται επίσης επί του παρόντος όργανα ελληνικά που είχαν στο παρελθόν παρουσία στην ελληνική μουσική παράδοση παρά τις περιορισμένες προσπάθειες αναβίωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αρχαία λύρα, ο αρχαίος αυλός (γνωστός και ως μέι σε ανατολικές γειτονικές παραδόσεις), ο δίαυλος ή ακόμα τύποι ύδραυλης. Παραλείπονται επίσης επί του παρόντος όργανα ανατολικά ή σύγχρονα ευρωπαϊκά ή διασκευές με περιορισμένη παρουσία, όπως το ασυγκέραστο σαντούρι, το τουρκικό σάζι, το αραβικό μποζούκ, το τάρ, το μπάντζο, η άταστη κιθάρα, το κοντραμπάσο, το ευφώνιο, η τούμπα και τα πληκτροφόρα με φυσικό (πιάνο) ή ηλεκτρονικό (συνθεσάϊζερ) Ήχο.

Τοπικά Όργανα, ή όργανα των παραπάνω περιπτώσεων που επί του παρόντος αποκλείονται, δύνανται στο μέλλον να εισαχθούν ή να αλλάξουν τμήμα, εάν καθιερωθούν στην πράξη.

Άρθρο 2
Τάξεις, έτη φοίτησης και τίτλοι σπουδών

1. Στις Σχολές Παραδοσιακής Μουσικής λειτουργούν οι εξής τάξεις: α) Προκαταρκτική, β) Κατωτέρα, γ) Μέση, δ) Ανωτέρα.
Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής:
Για την Προκαταρκτική τάξη, 1 έτος.
Για την Κατωτέρα τάξη, 2 έτη.
Για τη Μέση τάξη, 3 έτη.
Για την Ανωτέρα τάξη, 2 έτη.

2. Ο σπουδαστής αποκτά Πτυχίο σε όλα τα όργανα με πτυχιακές εξετάσεις εφόσον έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανωτέρα και αφού έχει επιτύχει στις εξετάσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων. Επίσης αποκτά Δίπλωμα αφού δώσει διπλωματικές εξετάσεις μετά από δύο επιπλέον έτη από την αποφοίτηση από την Ανωτέρα. Στα όργανα τοπικών ρεπερτορίων δίδεται Δίπλωμα αφού ο σπουδαστής δώσει επιπλέον εξετάσεις σε ύλη 3ου έτους Μέσης σε ένα από τα οριζόμενα όργανα αναφοράς ή σε συγγενές όργανο (1. Βιολί ή πολίτικη λύρα για τις λύρες, 2. Νέϊ ή κλαρίνο για πλαγίαυλους, αυλούς, άσκαυλους). Τιτλούχοι ενός οργάνου απαλλάσσονται από εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν ήδη εξετασθεί για τη λήψη του πρώτου τίτλου.

 
 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις εγγραφής

Για την εγγραφή στην Προκαταρκτική τάξη δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής. Για την εγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη ανώτερη της Προκαταρκτικής και μέχρι την Α’ Ανωτέρα τάξη απαιτούνται κατατακτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα αφορούν στην ύλη των προαγωγικών εξετάσεων του προηγουμένου έτους τάξης όλων των εξεταζόμενων Μαθημάτων.

Άρθρο 4
Γενικά μαθήματα
Τα μαθήματα, στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι:
1. Θεωρία ευρωπαϊκής Μουσικής γραφής και ανάγνω-σης δύο (2) τάξεις.
2. Θεωρία ελληνικής Μουσικής, δύο (2) τάξεις.
3. Ειδικά θέματα Θεωρίας ελληνικής Μουσικής: α. «Εκτενής Τροπική Ανάλυση» (για τα μη συγκερασμένα), ή β. Αρμονική ανάλυση (για συγκερασμένα που έχουν δυνατότητα αρμονικής συνοδείας). Δύο (2) τάξεις.
4. Θεωρία Ρυθμών/στοιχειώδης συνοδεία με κρουστά μία (1) τάξη.
5. Αρμονική συνοδεία μία (1) τάξη.
6. Βυζαντινή Μουσική, δύο (2) τάξεις.
7. Ιστορία Ελληνικής Μουσικής μία (1) τάξη.
8. Οργανολογία μία (1) τάξη.
9. Μορφολογία Ελληνικής Μουσικής.
10. Μουσικά Σύνολα (με Χορωδία, οργανικά και μεικτά Σύνολα, Χορό κ.λπ.) επτά (7) τάξεις.
11. Όργανο αναφοράς, σε δύο (2) τάξεις Μέση 2 και3 – Θ1 και Θ2.
12. Πολυφωνικό όργανο συνοδείας σε μία (1) τάξη Μέση 3 – Θ3.
13. Πρακτικό διδασκαλείο μία (1) τάξη.

Άρθρο 5
Ύλη διδασκαλίας υποχρεωτικών μαθημάτων