Ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο. Παράταση με υπουργική απόφαση

Ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο. Παράταση με υπουργική απόφαση

Με απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ΔΟΥ έως 30.9.2019
Με την παράταση αυτή, θα υπάρξει ευθυγράμμιση με τη ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμ. Α.1210 – ΦΕΚ Τεύχος B 2091/05.06.2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

H προθεσμία του άρθρου 101 παρ. 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ως άνω νόμου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.