Η σύνθεση του πληρώματος των οστρακαλιευτικών σκαφών

Η σύνθεση του πληρώματος των οστρακαλιευτικών σκαφών

Η σύνθεση πληρώματος των οστρακαλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 66/12.04.2018
Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών.Άρθρο 1
1. Η σύνθεση πληρώματος των οστρακαλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων καθορίζεται σύμφωνα με το π.δ. 16/2004 «Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού» (Α ́ 9), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Στα οστρακαλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια αλιεία προς συλλογή οστράκων από δύτη, χρησιμοποιώντας μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή) τοποθετημένο στο σκάφος (καταδυτική μηχανή) και τα οποία αλιεύουν σε βάθος θάλασσας μέχρι 10 μέτρα, επιπλέον της σύνθεσης πληρώματος της παραγράφου 1, εργάζονται ένας (01) δύτης και ένας (01) επιτηρητής (κολαουζιέρης).

Ο προβλεπόμενος επιτηρητής μπορεί να παραλείπεται στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος πληρώματος και λοιπού προσωπικού εκτός του δύτη είναι και κάτοχος πτυχίου επιτηρητή.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον κυβερνήτη εγγραφή στο ημερολόγιο γεφύρας του σκάφους ότι το συγκεκριμένο μέλος εκτελεί και τα καθήκοντα του επιτηρητή.

Ως επιτηρητής θεωρείται ο κάτοχος πτυχίου Επιτηρητού Σχολής Δυτών Καλύμνου.

3. Ως δύτης θεωρείται ο κάτοχος άδειας δύτη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) 10 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/20/1995 υπουργική απόφαση (Β’ 978), όπως ισχύει ή ο κάτοχος άδειας δύτη της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

Άρθρο 2
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το εδάφιο ii του άρθρου 4α του β.δ. 228/1963 «Περί του προσληπτέου αριθμού δυτών και λοιπών εκ ναυτικών ανδρών πληρώματος προς επάνδρωσιν των σπογγαλιευτικών και βοηθητικών σπογγαλιείας πλοίων» (Α ́ 50), όπως συμπληρώθηκε με το β.δ. 51/1966  «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των υπ’ αριθ. 112/1963 και 228/1963 β. διαταγμάτων» (Α ́ 11) και τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/1999 «Περί τροποποιήσεως του π.δ. 228/1963 (Α ́ 50), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 51/1965» (Α ́ 162).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.