Τροποποίηση θερινού ωραρίου λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης

mouseio_akropolisΑριθμ. 1994 – ΦΕΚ Β 911 – 11.04.2014

Τροποποίηση θερινού ωραρίου λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης (διεύρυνση ως προς τις ημέρες λειτουργίας).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224/5.11.2008)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 111/13.7.2010).
3. Το Π.Δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚ Α΄ 113/20.5.2013).
4. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείου Ακρόπολης.
5. Την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Μουσείου Ακρόπολης.
6. Την ανάγκη ανταπόκρισης στον αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης της 8ης/2014 Συνεδρίας της 27.03.2014 του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Μουσείου Ακρόπολης, αποφασίζει:

Καθορίζει το θερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2014 έως 31 Οκτωβρίου 2014, ως εξής:

Δευτέρα: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Τρίτη έως Κυριακή: 8:00 π.μ. – 8:00 μ.μ.

Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 10:00 μ.μ.

Ώρα τελευταίας εισόδου: μισή ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ