Υποχρεωτικές οι ταμειακές μηχανές για λαϊκές αγορές – υπαίθριο εμπόριο

Υποχρεωτικές οι ταμειακές μηχανές για λαϊκές αγορές – υπαίθριο εμπόριο

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και χρήση ΦΗΜ συνδεδεμένου στην ΑΑΔΕ

 

Νόμος 4849/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 207/05.11.2021
Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 12
Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) δηλωμένου και συνδεδεμένου στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)(από την 1 Φεβρουαρίου 2022) εκτός από:

α) Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών για τρεις (3) μήνες ανά έτος, εφόσον απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α’ 248) και

β) τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 
 

Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως και 68) αρχίζει από την 1 Φεβρουαρίου 2022.

2. Η ισχύς των Μερών Β’ και Γ’ αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους