Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στη Ρόδο

Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 3/2016 – ΦΕΚ B 2211 – 18.07.2016
Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Αρχαία Κάμειρος Σαλάκου», νήσου Ρόδου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπουμε την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων στη ζώνη που έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 53012/15 (ΦΕΚ Β’ 1671/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτήν και από τις λοιπές σχετικές δασικές διατάξεις.
2. Απαγορεύουμε επ’ αόριστο την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων σε όλη την περιοχή ευθύνης μας (Νομό Δωδεκανήσου), εκτός των περιοχών που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν ως «ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων», με την ανωτέρω απόφαση ή με παρόμοιες αποφάσεις που πιθανόν θα εκδοθούν στο μέλλον, στις οποίες καθορίζονται σαφώς τα όρια των χώρων εκγύμνασης.
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, παράγραφο 18, του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 (ΦΕΚ Α’ 7/1969), με θέμα: «Δασικός Κώδιξ», όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 16 του Νομοθετικού διατάγματος 996/1971 (ΦΕΚ Α’ 192 /1971), με θέμα: «Περί αντικαταταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 “περί Δασικού Κωδικός” και Κωδικοποιήσεως των υπ’ αριθ. 871/71 και 919/71».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 5 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

– – – –
Αριθμ. 29190 – ΦΕΚ B 1671 – 11.08.2015
Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή Αρχαία Κάμειρος Σαλάκου Νήσου Ρόδου.

Σχετικά:

Απαγόρευση κυκλοφορίας κυνηγετικών σκύλων κατά τη νύχτα στο νομό Δωδεκανήσου

Κυνηγετικό έτος. Έναρξη 20 Αυγούστου