Άδειες κατοχής συλλεκτικών όπλων. Παράταση ισχύος

Αριθμ. 3009/2/23−με ́ – ΦΕΚ B 422 – 22.02.2016
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 13 της αριθμ. 3009/2/84−δ ́ από 27−7−2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β ́ 1208), όπως αντικαταστάθηκε με τις αριθμ. 3009/2/84−ιγ ́ από 3−8−2005 (Β ́ 1149), 3009/2/84−ιζ ́ από 7−7−2006 (Β ́ 1137), 3009/2/84−ιθ ́ από 23−8−2007 (Β ́ 1749), 6700/1−208699 από 14−1−2009 (Β ́ 145), 3009/2/23−λδ ́ από 16−5−2011 (Β ́ 1212), 3009/2/23−λστ ́ από 1−3−2013 (Β ́ 538), 3009/2/23−μα ́ από 7−8−2014 (Β ́ 2244) και 3009/2/23−μδ ́ από 22−07−2015 (Β ́ 1539) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31−12−2016, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία έως 31−12−2016 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

——————————
Αριθμ. 3009/2/23−μδ – ΦΕΚ Β 1539 – 22.07.2015
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων
Άρθρο 1
Το άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. 3009/2/84−δ ́από 27−7−2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β ́ 1208), όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3009/2/84−ιγ ́από 3−8−2005 (Β ́ 1149), 3009/2/84−ιζ ́από 7−7−2006 (Β ́ 1137), 3009/2/84−ιθ ́από 23−8−2007 (Β ́ 1749), 6700/1−208699 από 14−1−2009 (Β ́ 145), 3009/2/23−λδ ́από 16−5−2011 (Β ́ 1212), 3009/2/23−λστ ́από 1−3−2013 (Β ́ 538) 3009/2/23−μΑ ́ από 7−8−2014 (Β ́ 2244) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31−12−2015, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία έως 31−12−2015 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

————————-
Αριθμ. 3009/2/23-μα – ΦΕΚ Β 2244 – 18.08.2014
Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 3009/2/84-δ΄ από 27-7-2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1208), όπως αντικαταστάθηκε με τις υπ΄ αριθ. 3009/2/84-ιγ΄ από 3-8-2005 (Β΄ 1149), 3009/2/84-ιζ΄ από 7-7-2006 (Β΄ 1137), 3009/2/84-ιθ΄ από 23-8-2007 (Β΄ 1749), 6700/1-208699 από 14-1-2009 (Β 145), 3009/2/23-λδ΄ από 16-5-2011 (Β΄ 1212) και την 3009/2/23-λστ από 1-3-2013 (Β 538) όμοιες, αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 13
1. Η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας (18.08.2014) και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31-12-2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παρέχεται προθεσμία έως 31-12-2014 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014