Αετοσανίδα (Kitesurf). Τι απαιτείται για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση

Αετοσανίδα (Kitesurf). Τι απαιτείται για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση

Όροι και προϋποθέσεις για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση Αετοσανίδας (Kitesurf)

 

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, ο εξοπλισμός και οι προϋποθέσεις για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση Αετοσανίδας (Kitesurf)

 

Αριθμ. 2133.3/62620/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4415/07.10.2020
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διενέργειας καινοφανούς θαλασσίου μέσου αναψυχής Αετοσανίδα (Kitesurf) για εκμίσθωση και για ατομική αναψυχή .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας αετοσανίδας

1. Η ανύψωση του αετού της αετοσανίδας διενεργείται από παράκτιο χερσαίο χώρο ή/και θαλάσσιο χώρο και μόνο όταν δεν υπάρχουν άτομα, φυσικά ή άλλα εμπόδια σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων περιμετρικά του χρήστη τη στιγμή της απογείωσης.

2. Η θαλάσσια περιοχή χρήσης της αετοσανίδας πρέπει:

α) Να είναι απαλλαγμένη από βράχους, βραχονησίδες, υφάλους, ποντισμένα δίχτυα ή άλλα εμπόδια.

β) Να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από αεροδρόμια και ιδιαίτερα από τις νοητές ευθείες προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων. Στην περίπτωση αυτή οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται τοπικά, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του αεροδρομίου.

γ) Να απέχει τουλάχιστον ένα (01) ν.μίλι από εισόδους λιμένων, μαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων.

Η απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί μέχρι και το όριο των πεντακοσίων (500) μέτρων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20, λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

3. Ο χειριστής αετοσανίδας πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τον κάτωθι εξοπλισμό:

α) Κράνος.

β) Κατάλληλη ζώνη με γάντζο.

γ) Κατάλληλο μαχαίρι για την κοπή των σχοινιών του αετού, σε περίπτωση ανάγκης.

δ) Ισοθερμική στολή, για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Μαΐου.

ε) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ.

στ) Σύστημα διακοπής ώθησης του αετού (QUICK RELEASE).

ζ) Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του αετού, για περιπτώσεις άμεσης απεμπλοκής (LEASE SYSTEM).

4. Ο χειριστής της αετοσανίδας πρέπει να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η ακούσια απογείωση του αετού.

 
 

5. Απαγορεύεται η χρήση αετοσανίδας:

α) Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.

β) Εντός παραλιών που έχουν χαρακτηρισθεί πολυσύχναστες.

γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

δ) Μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από αγκυροβολημένα πλοία, σημαδούρες που επισημαίνουν υποβρύχιες δραστηριότητες, βράχια, βραχονησίδες, υφάλους, κινούμενα σκάφη ή άλλα θαλάσσια εμπόδια.

ε) Εντός λιμένων, μαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων, καθώς επίσης και στις περιοχές περιμετρικά αυτών, όπως ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 2.

στ) Όταν η ένταση του ανέμου είναι άνω των έξι (6) μποφόρ και σε κάθε περίπτωση όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη ή επικρατούν καιρικές συνθήκες με κίνδυνο κεραυνών.

ζ) Πέραν του ενός (01) ν. μιλίου από τις ακτές.

η) Εφόσον ο χειριστής βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

θ) Όταν η διεύθυνση του ανέμου έχει κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης.

ι) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

ια) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20. 6.

Στην περίπτωση εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας, ο εκμισθωτής και ο χειριστής έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται από τον εκμισθωτή κατά τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20 και του άρθρου 1 της παρούσας, για την εκμίσθωση αετοσανίδας πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να υπάρχει για την εκκίνηση και την επιστροφή από και προς την ακτή, οριοθετημένος θαλάσσιος διάδρομος, πλάτους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων και μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. Η σήμανση των ορίων του διαδρόμου πρέπει να γίνεται με κατάλληλες ερυθρές σημαδούρες, χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί.

β) Με μέριμνα του εκμισθωτή, να τοποθετούνται δύο (02) μόνιμες ενημερωτικές πινακίδες εκατέρωθεν των ορίων της περιοχής για την απογείωση των αετών από τον αιγιαλό, με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: «ΠΡΟΣΟΧΗ-ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ KITESURF»/« NOTE-KITESURF TAKEOFF AREA».

γ) Στο σημείο δραστηριοποίησης του εκμισθωτή να διατίθεται φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνει υπόψη για την ακριβή εφαρμογή της περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 1.

2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης αετοσανίδας μαζί με άλλα εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκμίσθωση της αετοσανίδας με άλλα επιτρεπόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής, με εξαίρεση την ιστιοσανίδα (WINDSURF).

3. Είναι δυνατή η χρήση της αετοσανίδας από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, όχι όμως, κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, o οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση,

β) με συνοδεία από τον εκμισθωτή ή από άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, άτομο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την αετοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της.

Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

Άδειες εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και ανανεώνονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 23 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως