Αιτήσεις για απόκτηση διδακτικής Επάρκειας Ξένων Γλωσσών

Αιτήσεις για απόκτηση διδακτικής Επάρκειας Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών για διδασκαλία σε κέντρα ξένων γλωσσώνΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ολοκληρώνεται 14 Σεπτεμβρίου 2018, για την απόκτηση επάρκειας για τη διδασκαλία της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος

http://learning.uth.gr/?p=3929

ή καλέστε στο +30 24210 06366

Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών για διδασκαλία σε κέντρα ξένων γλωσσών

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Πρόγραμμα διδακτικής ξένων γλωσσών (ΦΕΚ 2071/07.06.2018, τ.Β’), το οποίο στοχεύει στη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών στους κατόχους γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επαρκής κατάρτιση των κατόχων πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 αφενός ως προς τη διδακτική μεθοδολογία ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας και αφετέρου ως προς τις ειδικότερες πτυχές διδασκαλίας της αγγλικής ή της γαλλικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 που έχουν καταθέσει αίτηση για απόκτηση Επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η αποδοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Απαιτήσεις παρακολούθησης

Για την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν: – πρόσβαση στο διαδίκτυο

– κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

– βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστώνΠιστοποιητικό παρακολούθησης

Η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης, η οποία, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται και οι λοιπές πρόνοιες του άρθρου 6 της 6117/13-1-2017 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της αρ. 77728/Ν1/11-5-2017 Υπουργικής Απόφασης, οδηγεί στη χορήγηση Επάρκειας διδασκαλίας είτε στην αγγλική είτε στη γαλλική γλώσσα αντίστοιχα.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με τα μέλη που απαρτίζουν την επιστημονική και συγγραφική ομάδα να διαθέτουν εξέχουσα εμπειρία και δραστηριοποίηση σε εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την εκάστοτε συμμετοχή σε εκλαϊκευτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα επιμόρφωσης βεβαιώνοντας τα αποκτηθέντα προσόντα αποσκοπώντας στη διευκόλυνση ευρέσεως εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (με εξαίρεση την τελική γραπτή εξέταση και τις 15 ωριαίες μικροδιδασκαλίες στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης).