Αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ

Αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ΕΠΕ

Νόμος 4541/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 93/31.05.2018 «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»Με το νόμο αυτό που αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια, προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3190/1955 αναφορικά με την λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), στα εξής κυρίως σημεία:

– Ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μίας ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ.

– Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ΕΠΕ και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, αντί αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήμερα.

– Αποσαφηνίζεται ότι η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

– Εναρμονίζεται το καθεστώς δημοσιότητας των ΕΠΕ με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (καταργείται δηλαδή η διπλή δημοσιότητα (μητρώο ΕΠΕ και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) που υφίσταται σήμερα και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ)

– Προστίθεται στις αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας.

– Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ εναρμονιζόμενο με την ισχύουσα νομοθεσία και τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

– Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήμερα.

– Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων ΕΠΕ, προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύμβασης.

– Αίρεται ο περιορισμός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του μοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αποκλειστικά από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

– Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά με τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης μίας ΕΠΕ και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

– Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με σαφή διαχωρισμό αυτών με έδρα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας με τις πρώτες να μη χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής «απόφασης εγκατάστασης» από την αρμόδια εποπτική αρχή. (άρθρα 1 – 13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ειδικότερα:– Αίρεται η προϋπόθεση της μη λήψης σύνταξης αναπηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

– Ρυθμίζονται ζητήματα απώλειας θέσης για τον επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο αναλογικά με τα όσα ισχύουν και στην περίπτωση του παραγωγού πωλητή.

– Παρατείνονται έως την 15η Ιανουαρίου 2019 (έληξαν την 31η Μαρτίου 2018) οι ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

– Μειώνεται η συνδρομή των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) στο δύο τοις χιλίοις (2‰) των τακτικών εσόδων τους (το ποσό της εισφοράς αυτής που ισχύει είναι δύο τοις εκατό (2%)). (άρθρα 14 – 17)

Νόμος 4541/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 93/31.05.2018 «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»