Αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Αλλαγές στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), περί της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις, α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τη σύνθεση της Κ.Ε.Ε., β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την ιδιότητα των εισηγητών θεμάτων, γ) το τρίτο εδάφιο καταργείται, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την ιδιότητα του γραμματέα και του αναπληρωτή του, ε) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το είδος της υποστήριξης που παρέχεται από το γραμματειακό προσωπικό, στ) προστίθεται έκτο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο (2) εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα που είναι εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., με επιστημονική γνώση και εμπειρία προγραμμάτων ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε., εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του από τους διοικητικούς υπαλλήλους κλάδου ΠΕ που έχουν γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υποστήριξη της ως άνω επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. Η θητεία των μελών της Κ.Ε.Ε., του γραμματέα και του αναπληρωτή του, των εισηγητών θεμάτων και του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους».