Αλλαγή στα υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού των ανεμβολίαστων ναυτικών

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59928 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5470/21.10.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/ 3.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 2194).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 2194) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το προοίμιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως προς τη ρητή αναφορά εφαρμογής της παρούσας στους ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, καθώς και γι’ αυτούς που έχει παρέλθει διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αποκλειστικά για τους ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού COVID – 19 ή έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID – 19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση, και είναι:

α) Μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων,
β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα,
γ) μέλη πληρώματος φορτηγών πλοίων και δεξαμενοπλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
δ) μέλη πληρώματος θαλάσσιων ταξί και λαντζών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας,
ε) μέλη πληρώματος ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και
στ) επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και φορτηγών / οχηματαγωγών που εκτελούν τακτικούς διεθνείς πλόες από και προς ελληνικό λιμένα».

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο αναφορικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης επί του πλοίου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται υποχρεωτικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Τετάρτης εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του υπόχρεου ναυτικού. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να πραγματοποιείται επί του πλοίου, εφόσον αυτό διαθέτει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό».

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς την προσθήκη δευτέρου εδαφίου αναφορικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης επί του πλοίου και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι ναυτικοί και το προσωπικό της περ. (στ) του άρθρου 1, προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να πραγματοποιείται επί του πλοίου, εφόσον αυτό διαθέτει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Τα στοιχεία των υπόχρεων στη διαδικασία του πρώτου και δευτέρου εδαφίου ναυτικών, καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές».

 
 

δ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 2 προστίθεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης επί του πλοίου και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης που εκδίδεται από τη δομή διενέργειας του ελέγχου, ο οποίος συνίσταται σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού ή πραγματοποιείται επί του πλοίου, εφόσον αυτό διαθέτει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επίδειξη “Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19”, που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα gov.gr, ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του αναφορικά με το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέου μοριακού ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας».

ε) Οι παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 καταργούνται.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης