Τιμές εισιτηρίων και ποιοι δικαιούνται έκπτωση στα ΚΤΕΛ

Τιμές εισιτηρίων και ποιοι δικαιούνται έκπτωση στα ΚΤΕΛ. Οι τιμές εισιτηρίων των ΚΤΕΛ και οι παρεχόμενες εκπτώσεις

Αριθμ. Β οικ. 69088/4971/15 – ΦΕΚ Β 2498 – 19.11.2015
Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ της χώρας

Οι πίνακες με τις τιμές των εισιτηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αριθμ. 384209 – ΦΕΚ τεύχος Β 7141/20.12.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498), όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Άρθρο 1
Καθορισμός κομίστρου αστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Καθορίζεται το κόμιστρο για τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΔΕΑΣ Κω και ΡΟΔΑ, σύμφωνα με το ισχύον ζωνικό σύστημα κομίστρου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Κανονικό (σε ευρώ) Μειωμένο (μαθητικά, πολύτεκνοι, σε ευρώ) Φοιτητικό (σε ευρώ)
Α 1,06 0,62 0,62
Β 1,42 0,80 0,80
Γ 1,86 0,97 0,97

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,
Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ,

Για μετακινήσεις εντός μίας και μόνο ζώνης ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Α.

Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

Οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών επιβατικών γραμμών, που προκύπτουν μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο εγγύτερο πολλαπλάσιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο) των δέκα (10) λεπτών.».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«1. Οι τιμές του κομίστρου στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου “ΡΟΔΑ” με βάση τους χιλιομετρικούς συντελεστές κομίστρου, ανά χιλιόμετρο και επιβάτη, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Β-58841/5546/31-12-2010 (Β’ 2165) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών γραμμών που εκμεταλλεύονται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ διαμορφώνονται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Α. Ενδονομαρχιακών γραμμών

Α/Α ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΚΤΕΛ Α.Ε. Χιλιομετρικός Συντελεστής
(1) Αττικής, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης,

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,

Λευκάδας, Ρόδου, «ΡΟΔΑ»

0,0857
(2) Έβρου, Ευβοίας, Ζακύνθου,

Μαγνησίας, Ροδόπης

0,0886
(3) Αργολίδας, Δράμας Θήβας,

Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας,

Λειβαδιάς, Μεσσηνίας, Ξάνθης,

Πιερίας, Σερρών, Τρικάλων,

Φθιώτιδας Χαλκιδικής

0,0931
(4) Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας,

Άρτας, Ηλείας, Ημαθίας,

Θεσπρωτίας Καστοριάς, Κω,

Λάρισας, Πέλλας, Πρέβεζας,

Φλώρινας, Φωκίδας

0,0942
(5) Αίγινας, Κοζάνης, Λακωνίας,

Σαλαμίνας, Σαμοθράκης

0,0947
(6) Γρεβενών, Ευρυτανίας,

Ηρακλείου – Λασιθίου, Κιλκίς,

Κορινθίας, Χανίων – Ρεθύμνης

0,0990
(7) Άνδρου, Θάσου, Θήρας, Ίου,

Κάρπαθου, Λέσβου, Λήμνου,

Μυκόνου, Νάξου, Πάρου,

Σάμου, Σύρου, Τήνου, Χίου

0,1067

Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τους παραπάνω χιλιομετρικούς συντελεστές αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

 

Β. Διανομαρχιακών γραμμών

Για το πέραν του ενδονομαρχιακού τμήματος της γραμμής, ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,0812€. Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τον παραπάνω χιλιομετρικό συντελεστή αποτελεί
την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

 

Γ. Αστικές επιβατικές γραμμές

Για τις αστικές γραμμές που εκμεταλλεύονται τα λεωφορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, το ελάχιστο εισιτήριο διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,96 € και το μέγιστο εισιτήριο, επίσης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 1,93 €.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ορίζεται σε 1,76 € και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88 €.».

4. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β’ 2498).

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Άρθρο 3
Κόμιστρο αποσκευών και μικροδεμάτων

1. Για το πέραν των δέκα (10) χιλιόγραμμων βάρος αποσκευών επιβάτη που ταξιδεύει με υπεραστικά λεω− φορεία και για τα ασυνόδευτα μικροδέματα εφημερίδων περιοδικών ή άλλων εντύπων καθορίζεται κόμιστρο, το οποίο προκύπτει με βάση το συντελεστή 0,000702 € ανά χιλιόγραμμο και ανά χιλιόμετρο, μη συμπεριλαμβανομέ− νου ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή κομίστρου υπολογίζεται η εισφορά του πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του 2963/2001 (Α΄ 268).

2. Ο ίδιος συντελεστής 0,000702 € ανά χιλιόγραμ− μο και ανά χιλιόμετρο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χρησιμοποιείται για τον καθορισμό κομίστρου και για τα λοιπά ασυνόδευτα μικροδέματα. Στην τιμή αυτή κο− μίστρου υπολογίζεται η εισφορά του πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

3. Με εξαίρεση τα ασυνόδευτα μικροδέματα εφημερί− δων, περιοδικών ή άλλων εντύπων για τα οποία το ελά− χιστο κόμιστρο προκύπτει όπως παραπάνω, το ελάχιστο κόμιστρο μεταφοράς υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών επιβάτη, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορίζεται σε 0,53 € και των ασυνόδευτων μικροδεμάτων 1,95 €. Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

4. Για ασυνόδευτα μικροδέματα μεγάλης αξίας το κόμιστρο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ποσοστού ίσου προς πέντε στα χίλια (5‰) της αξίας του μικροδέματος και καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερομένων με το ΚΤΕΛ. Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

Άρθρο 4
Διαπόρθμευση λεωφορείων

Η ενδιάμεση μεταφορά με οχηματαγωγό πλοίο του λεωφορείου, που εκτελεί δρομολόγιο σε οποιαδήποτε επιβατική γραμμή, επιβαρύνει τους επιβάτες με εφάπαξ ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανάλογα με το μήκος διαπόρθμευσης σε μίλια, ως εξής:

α) 1,33 € για μήκος μεγαλύτερο ή ίσο των πενήντα (50) μιλίων,

β) 1,15 € για μήκος μικρότερο των πενήντα (50) και μεγαλύτερο των είκοσι πέντε (25) μιλίων, και

γ) 1,06 € για μήκος μικρότερο ή ίσο των είκοσι πέντε (25) μιλίων, μη εισπραττομένης της κατά την παρούσα περίπτωση επιβάρυνσης όταν το επί του πορθμείου εισιτήριο του επιβάτη είναι μικρότερο των 1,06 €.

Όταν εισπράττεται το κατά το παρόν άρθρο εφάπαξ ποσό, το ΚΤΕΛ υποχρεούται (εφόσον ζητηθεί τούτο από τον επιβάτη) να επιμελείται της έκδοσης του βαρύνοντος τον επιβάτη εισιτηρίου επί του οχηματαγωγού πλοίου.

Ειδικά για την πορθμειακή γραμμή Ρίου − Αντιρρίου για την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού οι συγκοινωνιακοί φορείς που διαπορθμεύονται εισπράττουν υποχρεωτικά από κάθε επιβάτη επιπλέον το ποσόν των 0,44 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο ναύλο του επιβάτη, ή το ποσό των 0,88 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διέλευση των λεωφορείων μέσω της γέφυρας Ρίου − Αντιρρίου.

Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

Άρθρο 5

Οι υπεραστικοί συγκοινωνιακοί φορείς κατά τη διαδρομή των λεωφορείων τους διαμέσου άλλων νομών, των οποίων οι τοπικοί συγκοινωνιακοί φορείς δεν συμμετέχουν στην εκμετάλλευση της συγκεκριμένης γραμμής που εξυπηρετεί το λεωφορείο, εισπράττουν υποχρεωτικά από τους επιβιβαζόμενους στους νομούς αυτούς επιβάτες, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν χρησιμοποιούντες ή μη δρομολόγια των τοπικών συγκοινωνιακών φορέων, την τιμή εισιτηρίου που έχει καθορισθεί για τους τοπικούς συγκοινωνιακούς φορείς, ανεξάρτητα από την τιμή του εισιτηρίου που προκύπτει για τον συγκοινωνιακό φορέα, στον οποίο ανήκει το λεωφορείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6
Στρογγυλοποίηση − Μειωμένα και αυξημένα εισιτήρια

1. Οι τιμές των εισιτηρίων των υπεραστικών επιβατικών γραμμών, που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας, μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο εγγύτερο πολλαπλάσιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο) των δέκα (10) λεπτών.

2. Οι τιμές των κομίστρων των αποσκευών και των μικροδεμάτων, των υπεραστικών επιβατικών γραμμών, που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας, μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο εγγύτερο πολλαπλάσιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο) των δέκα (10) λεπτών.

3. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης μεταμεσονυκτίων δρομολογίων και συγκεκριμένα από 00:30 νυκτερινή μέχρι και την 5:00 πρωινή, στις γραμμές των αστικών συγκοινωνιακών φορέων και στις υπεραστικές γραμμές των νήσων Αίγινας, Άνδρου, Θάσου, Θήρας, Ίου, Καρπάθου, Κω, Λέσβου, Λήμνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σαλαμίνας, Σαμοθράκης, Σάμου, Σύρου, Τήνου και Χίου, επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας (ανάλογα με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον 3852/2010 για τα αστικά ή υπεραστικά), η προσαύξηση των κανονικών και μειωμένων τιμών των εισιτηρίων κατά ποσοστό εικοσιπέντε στα εκατό (25%). Οι προκύπτουσες ως άνω προσαυξημένες τιμές εισιτηρίων, μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο εγγύτερο πολλαπλάσιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο) των δέκα (10) λεπτών.

4. Τα μειωμένα εισιτήρια (50% και 25% των κανονικών) υπολογίζονται με βάση τις κατά το άρθρο 2 της παρούσας προκύπτουσες τιμές, χωρίς να στρογγυλοποιηθούν, πολλαπλασιαζόμενες με τους αντίστοιχους συντελεστές έκπτωσης. Στη συνέχεια και μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. δύνανται, με απόφαση του .Σ. αυτών, να καθιερώσουν μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τους επιβάτες των αστικών γραμμών που εξυπηρετούν.

Η τιμή της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, ανάλογα με τις ζώνες συγκοινωνίας που αυτή καλύπτει καθορίζεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Κανονικό κόμιστρο (€) Φοιτητικό κόμιστρο (€)
Ζώνη Α 48,67 35,40
Ζώνη Β 66,37 48,67
Ζώνη Γ 88,50

 

«είναι δυνατό να καθιερώνεται ημερήσιο κανονικό εισιτήριο απεριορίστων διαδρομών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέγιστης αξίας 4,47 € για τους επιβάτες των αστικών γραμμών που εξυπηρετούν τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. ύστερα από απόφαση του .Σ. αυτών

1. Καταργείται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 η φράση «Με απόφαση του οικείου Δημάρχου». (Αριθμ. Α-87003/4007/19ΦΕΚ Τεύχος B’ 3668/02.09.2020)

Με ανάλογη διαδικασία είναι δυνατόν να καθιερώνονται ημερήσια εισιτήρια για τις αστικές γραμμές που εξυπηρετούν τα υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε..

Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268).

06. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ορίζεται σε 1,42 € και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,71 €.

7. Οι μαθητές και οι επί μονίμου βάσεως διακινούμενοι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν αντί εισιτηρίων, ειδικά μηνιαία ή τριμηνιαία δελτία, τα οποία εκδίδονται από τον οικείο συγκοινωνιακό φορέα.

Στις περιπτώσεις των επί μόνιμης βάσης διακινούμενων με υπεραστικά λεωφορεία επιβατών και εφόσον το από αυτούς καταβαλλόμενο εισιτήριο είναι το κανονικό, επιτρέπεται η παροχή ανάλογης έκπτωσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκοινωνιακού φορέα, η οποία βαρύνει το φορέα.

Επιτρέπεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκοινωνιακού φορέα, η παροχή έκπτωσης στις τιμές των εισιτηρίων για διαδρομές μετ’ επιστροφής, η οποία έκπτωση αφενός δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του ποσοστού 25%, του διπλάσιου της κανονικής τιμής του εισιτηρίου απλής διαδρομής, αφετέρου βαρύνει το φορέα.

Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 6 του κεφαλαίου Γ’ ως εξής:

«Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκοινωνιακού φορέα επιτρέπεται, κατά την κρίση του οργάνου αυτού και κατά περίπτωση η χορήγηση εισιτηρίων ή δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας σε ειδικές κατηγορίες προσώπων για κοινωνικούς ή υπηρεσιακούς λόγους» (Αριθμ. Α-87003/4007/19ΦΕΚ Τεύχος B’ 3668/02.09.2020)

Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 6 του κεφαλαίου Γ’ ενώ η παρ. 9 αναριθμείται σε 8. (Αριθμ. Α-87003/4007/19ΦΕΚ Τεύχος B’ 3668/02.09.2020)

«8. Ειδικά για τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο και Κω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συγκοινωνιακού φορέα επιτρέπεται, κατά την κρίση του οργάνου αυτού και κατά περίπτωση, η παροχή σε πρόσφυγες και μετανάστες έκπτωσης στην ισχύουσα τιμή κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές γραμμές η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά τον οικείο συγκοινωνιακό φορέα. Το παραστατικό, που θα επιδεικνύεται από τους δικαιούχους προκειμένου να τύχουν της σχετικής έκπτωσης, είναι το σχετικό δελτίο αιτούντος άσυλο.».

Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 6 του κεφαλαίου Γ ́, ως εξής:

«9. Τα αστικά ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ δύνανται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτών, να καθιερώσουν επιβάρυνση των μεμονωμένων κανονικών και μειωμένων εισιτηρίων που εκδίδονται μέσα στα λεωφορεία σε ποσοστό έως 80% επί της εκάστοτε ισχύουσας τιμής εισιτηρίου». (Αριθμ. Α-87003/4007/19ΦΕΚ Τεύχος B’ 3668/02.09.2020)

 

[Αριθμ. οικ. Α-80144/3621 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5347/28.11.2018
Τροποποίηση της Β/οικ.69088/4971/15/12.11.2015 (Β ́ 2498) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Β/οικ.69088/4971/15/12.11.2015 «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β ́ 2498) υπουργική απόφαση προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Ειδικά για τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο και Κω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συγκοινωνιακού φορέα επιτρέπεται, κατά την κρίση του οργάνου αυτού και κατά περίπτωση, η παροχή σε πρόσφυγες και μετανάστες έκπτωσης στην ισχύουσα τιμή κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές γραμμές η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά τον οικείο συγκοινωνιακό φορέα. Το παραστατικό, που θα επιδεικνύεται από τους δικαιούχους προκειμένου να τύχουν της σχετικής έκπτωσης, είναι το σχετικό δελτίο αιτούντος άσυλο.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Β/οικ.69088/4971/15/12.11.2015 υπουργική απόφαση.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Ισχύς εισιτηρίων

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Δ’ ως εξής:

«1. Στις τιμές των εισιτηρίων που καθορίζονται στην παρούσα επιβάλλεται επιπροσθέτως ο ισχύων κάθε φορά ΦΠΑ, ενώ καμία άλλη προσαύξηση τιμών εισιτηρίων δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι περιλαμβάνονται σε αυτές όλες οι λοιπές κρατήσεις προς τρίτους από οπουδήποτε και αν έχουν επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α ́ 268) μη υπολογιζόμενων των εισπράξεων που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων οποιουδήποτε είδους ή για τη μεταφορά μαθητών» (Αριθμ. Α-87003/4007/19ΦΕΚ Τεύχος B’ 3668/02.09.2020)

2. Επισημαίνεται ότι η εισφορά του πέντε τοις εκατό (5%) του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α΄268), η οποία αποτελεί το 5% των παραπάνω τιμών, δεν αποτελεί έσοδο των συγκοινωνιακών φορέων αλλά διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς που ορίζει ο νόμος, όπως η ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, η ανανέωση του στόλου και η χρηματοδότηση έργων υποδομής.

3. Τα καθοριζόμενα σύμφωνα με την παρούσα, νέα εισιτήρια, καθώς και εκείνα που θα προκύψουν με βάση τους αναφερόμενους στο ίδιο άρθρο υπολογισμούς, εφαρμόζονται από της εκδόσεως των κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2963/2001 (Α΄ 268) προβλεπομένων αποφάσεων των Δήμων ή των Περιφερειών, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ν. 3852/2010 για τα αστικά ή υπεραστικά.

4. Εισιτήρια αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας τα οποία είχαν διατεθεί πριν από την εφαρμογή της πα− ρούσας απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, το μέγιστο, μετά από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας και των σε εκτέλεση αυτής αποφάσεων των οικείων Δημάρχων Περιφερειαρχών (ανάλογα με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ν. 3852/2010 για τα αστικά ή υπεραστικά), περί καθορισμού των συγκεκριμένων τιμών εισιτηρίων, τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

2. Το πρόστιμο, που επιβάλλεται στους διακινούμε− νους με τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της χώρας που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση είναι ίσο με το 20πλάσιο του βασικού ή μειωμένου εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση είναι ίσο με το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας − τέρματος του δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η αριθ. Β−58841/5546/2010 απόφαση «Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 2165/31−12−2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ ισχύουν ειδικές εκπτώσεις για:

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕT’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ*

Παρέχεται ειδική έκπτωση σε εισιτήρια με επιστροφή.
*(Προσοχή δεν εκδίδουν εισιτήρια επιστροφής όλα τα ΚΤΕΛ)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (25%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται φοιτητική έκπτωση για σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (50%)

Οι φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ κάτοχοι ηλεκτρονικών δελτίων ειδικού εισιτηρίου (τώρα Ηλεκτρονική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με την ένδειξη Δελτίο Εισιτηρίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.593259/Β3/2012 ΦΕΚ Β2377/2012) καταβάλουν:
– Το 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές που συνδέουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την πόλη όπου εδρεύει η σχολή των δικαιούχων φοιτητών και αντίστροφα.
– Στις υπόλοιπες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας στους ανωτέρω φοιτητές χορηγείται έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (50%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στους πολύτεκνους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κάρτας πολυτέκνων (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΑΜΕΑ (50%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της ειδικής κάρτας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ (25%)*

Παρέχεται έκπτωση σε εισιτήρια στρατιωτικά.
Απαραίτητη είναι η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.
Προσοχή δεν εκδίδουν στρατιωτικά εισιτήρια όλα τα ΚΤΕΛ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ (100%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στις καταστάσεις επιβιβάσεως του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας .
Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κατάστασης επιβιβάσεως κατά την έκδοση του εισιτηρίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ*

Παρέχεται έκπτωση σε κουπόνια κοινωνικού τουρισμού – εργατικήε εστίας.
Απαραίτητη είναι η επίδειξη του κουπονιού κατά την έκδοση του εισιτηρίου.
*Προσοχή δεν εκδίδουν κοινωνικού τουρισμού – εργατικής εστίας όλα τα ΚΤΕΛ

GROUP ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Τιμές για τα Group καθορίζονται ύστερα από ειδικές συμφωνίες με τα κατά τόπους ΚΤΕΛ

 

Σχετικά:

Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα πλοία 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ

Μεταφορά ζώων συντροφιάς με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ