Αναστολή κατάσχεσης από την ΔΟΥ τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης

Αναστολή κατάσχεσης από την ΔΟΥ τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης

υπό τον όρο μηνιαίων καταβολών ύψους εκατό (100) ευρώ 

 

Αναστολή εκτέλεσης πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλλε η Δ.Ο.Υ. για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 302.643,51 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, όπως αυτά αναλύονται στον πίνακα χρεών που συνοδεύει την παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον όρο ότι ο αιτών θα καταβάλλει στο καθ’ ου, έναντι της οφειλής του, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της κοινοποίησης σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που ασκήθηκε κατ’ αυτής.

Συγκεκριμένα η  ΔΟΥ επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τραπεζικής εταιρείας ως τρίτης, σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο αιτών σε αυτήν και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, λόγω ληξιπροθέσμων φορολογικών οφειλών

Ο αιτών ισχυρίστηκε πως η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι θα αναγκαστεί να παύσει την επαγγελματική του δραστηριότητα, διότι θα είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι ο δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρετεί τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αναστολής, υπό τον όρο της καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους 100 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό και δεδομένων των φορολογητέων εισοδημάτων του, δεν διακινδυνεύεται η λειτουργία της επιχείρησής του και η διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του.

 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 20° – Μονομελές

ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Απόσπασμα

Επειδή, οι προβαλλόμενοι με την ανακοπή λόγοι – λαμβανομένων υπόψη και όσων, στον αντίποδα, προβάλλει η διάδικη αρχή δεν παρίστανται ως προδήλως βάσιμοι, αφού χρειάζονται ενδελεχή έρευνα του πραγματικού και νομικού τους μέρους, χωρίς να βασίζονται σε πάγια νομολογία (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 496/2011). Περαιτέρω, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το συνολικό ποσό οφειλών, για το οποίο παραγγέλθηκε από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ . η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου (302.643,51 ευρώ), β) τα ακαθάριστα φορολογητέα εισοδήματα του αιτούντος από την επιχειρηματική του δραστηριότητα κατά τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 ύψους 235.439,38 ευρώ και 253.017,54 ευρώ αντιστοίχως, καθώς και τα καθαρά κέρδη ποσού 143.282,31 ευρώ και 104.797,88 ευρώ αντιστοίχως, γ) την οικογενειακή του κατάσταση – τυγχάνει πατέρας τριών ανήλικων τέκνων, για τα έξοδα ανατροφής των οποίων, όμως, δεν αποδεικνύεται ότι βαρύνεται κατ’ αποκλειστικότητα ο ίδιος, αφού από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει αν η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται και τι εισοδήματα δηλώνει από την εργασία της, δ) την υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει μηνιαίες δόσεις για ρυθμισμένες οφειλές του προς τη Δ.Ο.Υ . και τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και τα εν γένει έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του, ε) την, κατά τα κοινώς γνωστά, επιτακτική ανάγκη είσπραξης δημοσίων εσόδων και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της υπό κρίση αναστολής, έως τη δημοσίευση οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας ανακοπής, ώστε να ανασταλεί η ./30.07.2021 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανώνυμης εταιρίας  ως προς τον EL . λογαριασμό του αιτούντος, υπό τον όρο (άρθρο 205 παρ.1 σε συνδυασμό με 3γ Κ.Δ.Δ.) καταβολής εκ μέρους του αιτούντος μηνιαίας δόσης ύψους εκατό (100,00) ευρώ, χωρίς, δεδομένων των φορολογητέων εισοδημάτων του, να διακινδυνεύει, έτσι, η λειτουργία της επιχείρησης του και η διαβίωση του ιδίου και της οικογένειας του. Τέλος, σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αιτούντος προς τον όρο αυτό της παρούσας απόφασης, η ισχύς της αναστολής αίρεται αυτοδικαίως και η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται αμέσως εκτελεστή.

6. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, να επιστραφεί στον αιτούντα το ήμισυ του καταβληθέντος παραβόλου και να καταπέσει το υπόλοιπο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ./30.07.2021 αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυμης εταιρίας, ως τρίτης, όσον αφορά το λογαριασμό EL . του αιτούντος, παραγγελθείσα από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. . για ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη του αιτούντος, ύψους 302.643,51 ευρώ, όπως αυτά αναλύονται στον από 29.07.2018 πίνακα χρεών που συνοδεύει την παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση, υπό τον όρο ότι ο αιτών θα καταβάλλει στο καθ’ ου, έναντι της οφειλής του, το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της κοινοποίησης σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της από 19.08.2021 (ΑΚ./20.08.2021) ανακοπής που ασκήθηκε κατ’ αυτής. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του αιτούντος προς τον όρο αυτό της παρούσας απόφασης, η ισχύς της αναστολής εκτέλεσης αίρεται αυτοδικαίως και η προσβαλλόμενη πράξη καθίσταται αμέσως εκτελεστή

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας δημοσιεύεται στο dsanet.gr