Ανεμβολίαστοι. Πως επιβάλλεται και πως εισπράττεται το πρόστιμο των 100 ευρώ

Ανεμβολίαστοι. Πως επιβάλλεται και πως εισπράττεται το πρόστιμο των 100 ευρώ κάθε μήνα για τους ανεμβολίαστους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών

 

Ο νόμος 4865/2021 περιέχει διάταξη για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών

Σε όσους πολίτες  άνω των 60 ετών δεν εμβολιάστηκαν μέχρι 17.1.2022 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ κάθε μήνα

Ειδικώς για τον μήνα Ιανουάριο 2022 το διοικητικό πρόστιμο είναι πενήντα (50) ευρώ

 

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 7586 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 608/12.02.2022
Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των υπόχρεων φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και τη διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και είσπραξης του διοικητικού προστίμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΓΠ.οικ.81185/27.12.2021 (Β’ 6324) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ.Οικ. 989/10.1.2022 (B’ 46) όμοια απόφαση. Το πρόστιμο επίσης δεν επιβάλλεται: (α)στα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί κατ’ οίκον εμβολιασμό μέχρι και την 16.01.2022 και πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους σύμφωνα με το ραντεβού που θα προγραμματισθεί, το οποίο μπορεί να αναβληθεί μία φορά, (β) στα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία ελέγχου εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας διαφορετική της Ελλάδας, (γ) στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ηλικία από 96 ετών και άνω(δ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρούνται φορολογικά ενεργά λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ούτε της συμπερίληψης τους σε φορολογική δήλωση τρίτων ως εξαρτώμενα μέλη κατά τα φορολογικά έτη 2018 έως 2020,(ε) στα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, (στ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν κάνει χρήση συνταγογράφησης εντός της τελευταίας πενταετίας,(ζ)στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄130),(η) στα φυσικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και (θ) στα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται ως υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό.

Άρθρο 2
Διαδικασία και στάδια προσδιορισμού υπόχρεων διοικητικού προστίμου μη τήρησης υποχρεωτικού εμβολιασμού

1. Για τη διαπίστωση της μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 καθώς και των κατά περίπτωση εξαιρέσεων και την έκδοση συνακόλουθα της πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δημιουργείται σύστημα προσδιορισμού υπόχρεων σε εμβολιασμό φυσικών προσώπων. Η ΓΓΠΣΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) καταρτίζει λίστα με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961 και εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: (α) ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), β) ένδειξη σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού για την επιβολή μισού ή πλήρους προστίμου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας και γ) ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας.

3. Τα στοιχεία για τη δημιουργία της λίστας της προη-γούμενης παραγράφου αντλούνται από: α) το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α΄256) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, από το οποίο διαπιστώνεται η διενέργεια ή μη εμβολιασμού κατά του COVID-19, γ) τα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 και Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), δ) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID-19 του εικοστού ενάτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), από το οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή απαλλαγής από εμβολιασμό λόγω νόσησης του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ε) τις θετικές αποφάσεις απαλλαγής από τον εμβολιασμό που έχουν γνωστοποιηθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τις υγειονομικές επιτροπές, και τις αιτήσεις απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 81185/27.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στ) το Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού, τα δεδομένα του οποίου συμπληρώνονται από τις λίστες προτεραιοποίησης από τη ΓΓΠΣΔΔ 3. Η λίστα της παρ. 2 αποστέλλεται με έγγραφο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), με τήρηση των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας στο σύστημα της παρ. 1, όπου αναφέρεται και η ημερομηνία διενέργειας των ελέγχων.

4. Με βάση τα μεταφορτωθέντα στο σύστημα στοιχεία, γίνονται οι αναγκαίες διασταυρώσεις και με το Μητρώο Πολιτών για την ορθή ταυτοποίηση των υπόχρεων φυσικών προσώπων και στη συνέχεια το σύστημα της παρ. 1 αντλεί τα αναγκαία δεδομένα από το Μητρώο Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό από τη ΓΓΠΣΔΔ του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των υπόχρεων φυσικών προσώπων προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των υπόχρεων φυσικών προσώπων.

Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται:

i. όσες κατηγορίες εργαζομένων υποχρεούνται σε εμβολιασμό σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021. Τα σχετικά δεδομένα αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τους εργαζόμενους που υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021.

ii. οι πολίτες ηλικίας από 96 ετών και άνω

iii. τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ iv. τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται ως υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό, που διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣΔΔ από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίας

v. όσοι έχουν αποβιώσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου

Περαιτέρω αντλούνται από την ΑΑΔΕ τα αναγκαία δεδομένα από το Μητρώο φορολογουμένων της και τις φορολογικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), μέσω Διαλειτουργικότητας, που έχει δοθεί για τον σκοπό αυτό από την ΑΑΔΕ στη ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνονται:

i. όσοι δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου

ii. όσοι έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου

iii. οι πολίτες που δεν θεωρούνται φορολογικά ενεργοί μέσω της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ούτε της συμπερίληψης τους σε δήλωση τρίτων ως εξαρτώμενα μέλη κατά τα φορολογικά έτη 2018 έως 2020.

5. Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών η ΓΓΠΣΔΔ ενημερώνει την ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει την πράξη επιβολής του προστίμου.

Άρθρο 3
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

1. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδι-ότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περ. 7 και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

2. Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επε-ξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών προσώπων.

Άρθρο 4
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα υπόχρεα πρόσωπα, που υπάγονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4685/2021 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση των παραβάσεων, καθώς και η επιβολή του διοικητικού προστίμου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.
Τα αντληθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 2 της παρούσας διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 2 για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης της υποχρεωτικότητας αυτής και σε κάθε περίπτωση διαγράφονται εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου προς τον υπόχρεο, εκτός αν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα, όπου στην περίπτωση αυτή διαγράφονται μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Στην τελευταία περίπτωση, κατά την άσκηση προσφυγής ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 2 ενημερώνεται, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί η διαγραφή.

Άρθρο 5
Ημερομηνίες διενέργειας ελέγχων

1. Ως ημερομηνία διενέργειας ελέγχου ορίζεται η 17η του μήνα Ιανουαρίου 2022 και η 16η για κάθε επόμενο μήνα, αρχής γενομένης από την 17 Ιανουαρίου 2022 και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το μέτρο επιβολής του διοικητικού προστίμου.

2. Για την πρώτη διενέργεια ελέγχου ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων. Στις μηνιαίες επαναλήψεις μετά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας, διενεργείται η διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας από την αρχή και ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων εξαίρεσης του προστίμου (πριν την 1η ή μέχρι και την 15η ημέρα του μήνα) για την εξαίρεση από το πρόστιμο ή την επιβολή μισού προστίμου, καθώς και αναδρομικά για τις προηγούμενες εξαχθείσες λίστες η επιβολή ή εξαίρεση από την επιβολή προστίμου λόγω συμμόρφωσης του φυσικού προσώπου.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητα έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου

Κατόπιν της διαβίβασης του εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας, στο οποίο παραπέμπει η παρ. 5 του άρθρου 1 της παρούσας, από τη ΓΓΠΣΔΔ στην ΑΑΔΕ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει αμελλητί πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος κάθε φυσικού προσώπου, για το οποίο έχει διαπιστωθεί παράβαση της υποχρέωσης υποχρεωτικού εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. Στην πράξη επιβολής προστίμου, η οποία συντίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: το ονοματεπώνυμο του υποχρέου, το πατρώνυμο, το Μητρώνυμο, ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α, το ύψος του προστίμου, η περίοδος που αφορά, ρητή αναφορά κατά Αριθμό Πρωτοκόλλου στο διαβιβασθέν έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ, βάσει του οποίου επιβάλλεται το πρόστιμο, με επισήμανση του εντός αυτού αύξοντα αριθμού της σειράς με τα στοιχεία του υπόχρεου προς καταβολή του προστίμου.

 

  

 

Άρθρο 7
Κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου

1. Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται στον υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Ειδικότερα, στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, ο υπόχρεος με τους κωδικούς του, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις ενημερώνεται για την ανάρτηση της πράξης κατόπιν αποστολής ειδοποίησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» Η πράξη επιβολής προστίμου θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την ηλεκτρονική ειδοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, της προθεσμίας αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της κοινοποιούμενης πράξης.

2. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Φορολογική Αρχή ο υπόχρεος δεν διαθέτει κωδικούς TAXISnet είτε, ενώ διαθέτει, ωστόσο δεν έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή του για τη δήλωση προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, σύμφωνα με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», η κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου λαμβάνει χώρα με τους λοιπούς προβλεπόμενους στο άρθρο 5 Κ.Φ.Δ. τρόπους και δη την αποστολή συστημένης επιστολής. Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ παραδίδει αρχείο το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της πράξης επιβολής και την διεύθυνση αποστολής των υπόχρεων, σε μορφότυπο που θα συμφωνηθεί, προκειμένου η ΓΓΠΣΔΔ να πραγματοποιήσει τη διαδικασία κοινοποίησης (εκτύπωση και συστημένη επιστολή) της πράξης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 8
Είσπραξη προστίμου – Νόμιμη προθεσμία καταβολής

1. Η πράξη επιβολής προστίμου αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη αυτού κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄90).

2. Το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, έως τις 15 του μήνα που ακολουθεί την έκδοση της πράξης με τη χρήση κωδικού πληρωμής με ονομασία «ταυτότητα οφειλής»
(Τ.Ο.).

3. Για το ποσό προστίμου που δεν καταβλήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας της παρ. 2 ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α΄90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) «1560925002» «Πρόστιμα λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19», εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και διατίθενται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

Άρθρο 9
Ενέργειες για συνεχή ενημέρωση του Συστήματος

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω, ο πολίτης ενημερώνεται από ειδική εφαρμογή του συστήματος της παρ. 1 του άρθρου 2 σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί.

2. Οι περιπτώσεις αυτές είναι, ιδίως:

α) Ηλικία κάτω του προβλεπόμενου ορίου: Εφόσον ο πολίτης έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης μετά την 31/12/1961, μπορεί να μεταβεί κατά περίπτωση στο Δήμο του ή σε ΚΕΠ προκειμένου να γίνει η σχετική αλλαγή στα στοιχεία του πολίτη.

β) Εμβολιασμός στο Εξωτερικό: Ο πολίτης δύναται μεταβεί σε ΚΕΠ ή στο anagnorisi.gov.gr ή στο MyKepLive προκειμένου να καταχωρήσει τον εμβολιασμό.

γ) Νόσηση στο Εξωτερικό: Ο πολίτης δύναται μεταβεί σε ΚΕΠ προκειμένου να καταχωρήσει την νόσηση.

δ) Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό: Ο πολίτης δύναται να υποβάλει αίτημα στην υπηρεσία του, ώστε να ενταχθεί σε λίστα εξαίρεσης.

ε) Υπαγωγή στις εξαιρέσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.4820/2021: Ο πολίτης δύναται να υποβάλει αίτημα στην υπηρεσία του, ώστε να ενταχθεί σε λίστα εξαίρεσης.
στ) Χρήση διαφορετικού ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ, για τον εμβολιασμό ή κατά τη νόσηση ή την εξαίρεση από τον εμβολιασμό ή για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό, από τον αναγραφόμενο ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ στη πράξη επιβολής προστίμου: Ο πολίτης δύναται να μεταβεί σε ΚΕΠ ή να κάνει χρήση της υπηρεσίας MyKepLive και να αιτηθεί την διόρθωση των δεδομένων που τον αφορούν στο Μητρώο ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ και την απενεργοποίηση τυχόν πλεοναζόντων ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ.

ζ) Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού: Ο πολίτης, με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επιλέγει τη «Μεταβολή Φορολογικής κατοικίας – επίσπευση λόγω επιβολής προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4865/2021». Εφόσον ο πολίτης έχει ήδη υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αίτημα για τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας, αναγράφει στο σχετικό πεδίο τον αριθμό πρωτοκόλλου και τη Δ.Ο.Υ., στην οποία εκκρεμεί το αίτημά του και υποβάλει την αίτηση. Εφόσον ο πολίτης προτίθεται να υποβάλει το σχετικό αίτημα για τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας το πρώτον μετά την επιβολή του προστίμου, το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής. Ομοίως υποβάλλονται τα κατά περίπτωση συνοδεύοντα το αίτημα δικαιολογητικά, είτε ταυτόχρονα με αυτό είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.
Κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, καταχωρείται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος. Εφόσον το σχετικό αίτημα απορριφθεί εκδίδεται η προβλεπόμενη από τη φορολογική νομοθεσία πράξη απόρριψης, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η εικόνα του Μητρώου φορολογουμένων παραμένει ίδια και η επιβολή του προστίμου συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

η) Πολίτης σε δικαστική συμπαράσταση: Ο πολίτης, με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επιλέγει την «Καταχώριση της δικαστικής συμπαράστασης στο Μητρώο φορολογουμένων – επίσπευση λόγω επιβολής προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4865/2021». Εφόσον ο πολίτης έχει ήδη υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αίτημα για την καταχώριση στο Μητρώο φορολογουμένων της θέσης του σε δικαστική συμπαράσταση, αναγράφει στο σχετικό πεδίο τον αριθμό πρωτοκόλλου και τη Δ.Ο.Υ., στην οποία εκκρεμεί το αίτημά του και υποβάλει την αίτηση. Εφόσον ο πολίτης προτίθεται να υποβάλει το σχετικό αίτημα το πρώτον μετά την επιβολή του προστίμου, το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής. Ομοίως υποβάλλονται τα κατά περίπτωση συνοδεύοντα το αίτημα δικαιολογητικά, είτε ταυτόχρονα με αυτό είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος και εφόσον αυτό γίνει δεκτό, καταχωρείται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ η θέση του πολίτη σε δικαστική συμπαράσταση και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος. Εφόσον το σχετικό αίτημα απορριφθεί εκδίδεται η προβλεπόμενη από τη φορολογική νομοθεσία πράξη απόρριψης, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η εικόνα του Μητρώου φορολογουμένων παραμένει ίδια και η επιβολή του προστίμου συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

3. Το σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 2 ενημερώνεται συνεχώς όσον αφορά στις ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος, και κατά την περίοδο του επόμενου προσδιορισμού των υπόχρεων επαναπροσδιορίζει τους υπόχρεους των προηγούμενων περιόδων και όπου απαιτείται δημιουργείται λίστα των προς αναδρομική ανάκληση επιβληθέντων προστίμων.

4. Η δημιουργία λίστα ανάκλησης αναδρομικά των επιβληθέντων προστίμων δύναται να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα από το σύστημα χωρίς τη μεσολάβηση ενεργειών του πολίτη.

Άρθρο 10
Ενημέρωση της ΑΑΔΕ με λίστες επιβολής προστίμων

1. Σε περίπτωση ενημέρωσης των δεδομένων του άρθρου 2 και της εκ νέου επεξεργασίας τους αναδρομικά, η ΓΓΠΣΔΔ αποστέλλει προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει την πράξη επιβολής του προστίμου, έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται

α) λίστα της παρ. 5 του άρθρου 2 με αναλυτική κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: αύξοντα αριθμό σειράς, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., ύψος του προστίμου και περίοδο στην οποία αυτό αφορά,

β) λίστα με τους ΑΦΜ και την ημερομηνία άντλησης που εξαιρέθηκαν από το πρόστιμο κατόπιν άντλησης δεδομένων από τα συστήματα της ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 και

γ) λίστα μεταβολής προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 9 με αναλυτική κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: αύξοντα αριθμό σειράς, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., ύψος του προστίμου και περίοδο στην οποία αυτό αφορά.

2. Για συγκεκριμένη περίοδο επιβολής του προστίμου δύναται να καταρτίζεται και να αποστέλλεται η λίστα της παρ. 1 του παρόντος τμηματικά.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 17 Ιανουαρίου 2022

 

Σχετικά:

Νόμος 4865/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 238/04.12.2021
Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια

Άρθρο 24
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού