Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχή της νήσου Καλάμου Λευκάδας

Αριθμ. 7957/735 – ΦΕΚ Β 1430 – 04.06.2014

Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου σε περιοχή της νήσου Καλάμου Δήμου Λευκάδας ΠΕ Λευκάδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ, για τρία (3) ακόμη χρόνια της αριθ. 761/28-4-2011 (ΦΕΚ 1133/Β΄/3-6-2011) απόφασης του Διευθυντή Δασών Λευκάδας για την απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων στην περιοχή νήσου Καλάμου του Δήμου Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας από 1-8-2014 έως 31-7-2017 και στα όρια που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Η Διεύθυνση Δασών Λευκάδας παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ. την οποία να κοινοποιήσει και στο Υπ. Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/1975) και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015.

Λευκάδα, 2 Μαΐου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

—–

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις της αριθ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν 2081/92 (ΕτΚ,Α 154/10-9-1992).
4. Την αριθ. 67253/1710/2-4-1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
6. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/1-3-11 (ΦΕΚ 491/Β΄/31-3-2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.»
8. Την αριθ. 761/28-4-2011 (ΦΕΚ 1133/Β΄/3-6-2011) απόφαση του Διευθυντή Δασών Λευκάδας σχετικά με την απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή νήσου Καλάμου.
9. Το αριθ. 9/30-4-14 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας σχετικά με την παράταση της απαγόρευσης του κυνηγίου στην περιοχή Καλάμου.
10. Την από 2-5-2014 εισήγηση του Δασοπόνου Α. Κοντογεώργη,