Απαγόρευση θήρας σε περίοδο χιονοπτώσεων στην Θεσσαλονίκη

kinigi_hioniaΑριθμ. 8/2013 – ΦΕΚ Β 3277 – 23.12.2013

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και δικαιο­δοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3, εδαφ. στ΄, και παρ. 5 του Ν.Δ 86/1969, όπως αυτή προστέθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.Δ. 86/1969 “Περί Δασικού Κώδικος”».
2. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23.01.1981 Διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης».
3. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19.7.1993 Εγκύκλιο Δ/γή της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υ.Α.Α.και Τ.
4. Την υπ’ αριθμ. 53844/10.7.2013 (ΦΕΚ 2017/Β΄/16.8.2013) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ. και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στους προϊσταμένους αυτών»
5. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19.7.2013 (ΦΕΚ 1850/Β΄/ 29.7.2012), απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014».
6. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων λόγω εξασθένησης τους και περιορισμένης δυνατότητας άμυνας τους σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μια από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:
α. χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
β. πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
γ. ολικός παγετός

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014, ήτοι στις 28.02.2014.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 287, παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Θεσσαλονίκης
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ