Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης στην περιοχή Δασαρχείου Σιδηροκάστρου

kinigi_hioniaΑριθμ. 21991 – ΦΕΚ Β 3122 – 09.12.2013

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παραγρ. 3 Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παραγρ. 32 Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/
18-12-85) Κ.Υ.Α Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96) Κ.Υ.Α Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την 87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23-1-81 δ/γή του Υπ. Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως» καθώς και την υπ’ αριθμ. 90227/185/14-01-2003 δ/γή του.
5. Το Π.Δ 142/2010. «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Αποκεντρωμένης κ.τ.λ.»
6. Την 1425/19-1-2011 απόφαση του Γ. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή με εντολή Γενικού Γραμματέα». ΦΕΚ 452/τ.Β/22.3.2011.
7. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων κατά την περίοδο των χιονοπτώσεων και την αποτροπή του κινδύνου εξαφάνισης σπανίων ειδών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, το κυνήγι κάθε θηράματος (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων ειτ’ αυτού καθώς και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια – παγετός).

Επίσης απαγορεύουμε την σύλληψη των θηραμάτων στις φωλιές και τα καταφύγιά τους.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους κυνηγετικού συλλόγους και στα μέλη τους, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τις δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σιδηρόκαστρο, 20 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δασαρχείου Σιδηροκάστρου
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣ