Αποδοχές του προσωπικού των κατασκηνώσεων των Δήμων 2017

Αποδοχές του προσωπικού των κατασκηνώσεων των Δήμων 2017

Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού  Προγράμματος έτους 2017, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους (Αριθμ. Δ9/27679/8577 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2311/07.07.2017)

Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους ως ακολούθως για το έτος 2017:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής  611 ευρώ
2. Επιμελητές  586,08 ευρώ
3. Ομαδάρχες  586,08 ευρώ
4. Ιατροί  824 ευρώ
5. Νοσοκόμοι  606 ευρώ
6. Γυμναστές  586,08 ευρώ
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας  586,08 ευρώ
8. Διαχειριστές  586,08 ευρώ
9. Β. Διαχειριστές 586,08 ευρώ
10. Αποθηκάριοι  586,08 ευρώ
11. Μάγειροι  843 ευρώ
12. Β. Μάγειροι  615 ευρώ
13. Ναυαγοσώστης  606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.
Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2017.

Η αριθ. Δ9/26559/6891/17-6-2016 (ΦΕΚ 1935/Β/29-6-2016) όμοια κοινή υπουργική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 27 Ιουνίου 2017