Απογευματινά χειρουργεία Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

Σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας (απογευματινά χειρουργεία)

 

Νόμος 4931/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 94/13.05.2022
Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 55
Απογευματινά χειρουργεία Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 9 ν. 2889/2001

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), τροποποιείται, α) ως προς αα) τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και αβ) τη διαδικασία έκδοσης της υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων και β) ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, προκειμένου να διαλαμβάνονται, μεταξύ των προς ρύθμιση ζητημάτων, η κάλυψη μέρους ή όλου του κόστους αυτού από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και η συμμετοχή του ασθενούς, και η παρ. 10 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων.

 
 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εντάσσονται τα νοσοκομεία, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., στην ολοήμερη λειτουργία κατά τα ανωτέρω, όπως και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του προσωπικού στην ολοήμερη λειτουργία και η αμοιβή αυτού, οι δικαιούχοι των επεμβάσεων, το είδος των ιατρικών πράξεων και το κόστος αυτών, η κάλυψη μέρους ή όλου του κόστους αυτού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, η συμμετοχή του ασθενούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».