Λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Κιλκίς

Αριθμ. 43827 – ΦΕΚ B 1776 – 17.06.2016

Εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Ν. Κιλκίς για τη λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών και η εκμίσθωση χώρου στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Ν Κιλκίς για την λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος καθώς και την παροχή των παρεπόμενων προς την λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος υπηρεσιών, σύμφωνα με την αριθμ. 2541/27.2.2004 (ΦΕΚ Α ́87/5.4.2004) Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως ισχύει.
Η θέση εγκατάστασης λυόμενης κατασκευής εμβαδού 10 τετραγωνικών μέτρων για την λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, βρίσκεται στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα και απέχει περί τα 35 μέτρα ανατολικά του κεντρικού κτιρίου ελέγχου και 2 μέτρα από το ίχνος του στεγάστρου, σε χώρο τελωνειακά ελεγχόμενο, όπως αναφέρεται στην με αριθμό 91931/1-12-2015 γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και εμφαίνεται στο συνοδευτικό τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Το μίσθωμα του παραχωρούμενου χώρου της προηγούμενης παραγράφου θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών