Αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι αιτήσεις άδειας διαμονής

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

 

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνεχίζοντας τη μετάβαση προς τη πλήρη ηλεκτρονικοποίηση – ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ξεκινά τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση αρχικών αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 

Ειδικότερα από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, όλες οι αιτήσεις αρχικής χορήγηση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/

 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, είτε από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου μας, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr)

 

Η σχετική Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 

Αριθμ. 674588/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5801/14.11.2022
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ και αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την αρχική χορήγηση αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής, δελτίων μόνιμης διαμονής και αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής που χορηγούνται σε εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), πλην των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 υποβάλλονται, εφεξής αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/) εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

2. Αιτήσεις επανέκδοσης των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής, οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 υποβάλλονται αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής

1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε από τον αιτούντα, πολίτη τρίτης χώρας, είτε από ενήλικο ανιόντα ή από ενήλικο κατιόντα αυτού με συγγένεια πρώτου βαθμού, είτε από τον/την σύζυγο ή από τον/την σύντροφο με σύμφωνο συμβίωσης, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε ειδικές κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από ανήλικο πολίτη τρίτης χώρας, η αίτηση υποβάλλεται, είτε από τον έχοντα την επιμέλεια του ανηλίκου, είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε ειδικές κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

2. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ο αιτών καταχωρίζει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται ως προς την ορθότητά τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωριστούν όλα τα παραπάνω στοιχεία, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του για χορήγηση τίτλου διαμονής του είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

3. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διαδικασιών και των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

4. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμπληρώνεται υποχρεωτικά το σύνολο των πεδίων που αφορούν στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης ισχύος, χώρα έκδοσης), στην ιθαγένειά του καθώς και στον τόπο διαμονής του. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική, είναι υποχρεωμένα να επιλέξουν ιθαγένεια, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους. Σε περίπτωση που ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας είναι στερούμενος διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4251/2014, ο αιτών δεν καταχωρίζει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου, αλλά δηλώνει υπευθύνως ότι στερείται ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου επιλέγοντας το σχετικό πεδίο και αναφέρει τους λόγους. Το ταξιδιωτικό έγγραφο του πολίτη τρίτης χώρας επιβεβαιώνεται ως προς την ισχύ του σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίζονται από τον αιτούντα. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α’ 75).

5. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής αίτησης μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας καταχωρίζεται κατά περίπτωση, υποχρεωτικά, είτε ο αριθμός της ισχύουσας άδειας διαμονής, είτε ο αύξων αριθμός της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης, είτε ο αριθμός της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του συντηρούντος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 ή την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.

6. Κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταχωρίζει το απαιτούμενο αποδεικτικό έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου, όπου αυτό απαιτείται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007. Προς τούτο, καταχωρίζεται ο κωδικός του παραβόλου, ο οποίος ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο (On line), ως προς την εξόφλησή του και ως προς τη μη χρήση αυτού σε άλλη αίτηση άδειας διαμονής.

7. Εάν δεν καταχωριστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και η οριστικοποίηση της αίτησης.

8. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία μεταφορτώνονται ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» μορφότυπο αρχείου.

9. Εφόσον τα καταχωρισμένα στοιχεία οριστικοποιούνται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

10. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα: α) Αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρισθεί στο αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου διαμονής και β) έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 5, του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Το ανωτέρω έγγραφο λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο (on line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του, συνιστά βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της οποίας αιτείται την χορήγηση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Η ως άνω βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 ισχύει για όση περίοδο εκκρεμεί το αίτημα χορήγησης της αρχικής άδειας διαμονής και παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος.

11. Η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων της βεβαίωσης της παρ. 10 της παρούσας διαπιστώνεται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

12. Η ανωτέρω διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος επανέκδοσης τίτλου διαμονής σε ισχύ λόγω απώλειας ή λόγω άλλης αιτίας ή υποβολής αιτήματος αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.

Άρθρο 3
Επικοινωνία των υπηρεσιών μιας στάσης με τον αιτούντα

1. Η υποβολή συμπληρωματικών ή πρόσθετων δικαιολογητικών καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. Η επικοινωνία της υπηρεσίας μιας στάσης με τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για κάθε θέμα που σχετίζεται με την υποβολή του αιτήματος αρχικής χορήγησης ή το αιτήματος επανέκδοσης του τίτλου διαμονής, ιδίως για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, την αποστολή ειδοποίησης λήψης βιομετρικών στοιχείων και την κοινοποίηση αποφάσεων διενεργείται αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρισθεί από τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη γνησιότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αποστολή δικαιολογητικών σε φυσική μορφή κατά παρέκκλιση της πάγιας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης.

 
Άρθρο 4
Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις στο πλαίσιο των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση»

1. Η κοινοποίηση αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, οι οποίες εκδίδονται μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους, κοινοποιούνται σε αυτόν ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του μέσω χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4251/2014. Αιτήσεις για την ανανέωση τίτλων διαμονής του προηγούμενο εδαφίου δύναται να υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης.

2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος ανανέωσης και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να στοιχειοθετηθούν επαρκώς και να αποδεικνύονται προσηκόντως με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το αίτημα του πολίτη τρίτης χώρας απορρίπτεται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος ανανέωσης μελών οικογένειας πολίτη της ΕΕ ή μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ 106/2007 ή του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Καθορισμός αρμοδίων υπηρεσιών μίας στάσης για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης επενδυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις αρχικής χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτών, πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, υποβάλλονται είτε στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε σε οιαδήποτε υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας δυνάμει της επιλογής του αιτούντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές αιτήσεις αρχικής χορήγησης των μελών οικογένειας των επενδυτών υποβάλλονται, αποκλειστικά, στην υπηρεσία μίας στάσης που έχει κατατεθεί η αίτηση του συντηρούντος. Στις ανωτέρω αμφότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η μεταφορά του αιτήματος χορήγησης σέ άλλη υπηρεσία μιας στάσης.

2. Η ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και μελών της οικογενείας του, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, πραγματοποιείται αποκλειστικά στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον αρμόδια για την εξέταση της αίτησης αρχικής χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, ήταν η ως άνω Διεύθυνση.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρούσης, σε περίπτωση που κάτοχος μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή διαμένει στην Ελλάδα, αρμόδια για την εξέταση της ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής του ίδιου και των μελών οικογενείας του, δύναται να είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας του.
Σε περίπτωση που κάτοχος μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή δεν διαμένει στην Ελλάδα, αρμόδια για την εξέταση της ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής του ίδιου και των μελών οικογενείας του είναι η υπηρεσία, η οποία εξέδωσε την αρχική άδεια διαμονής.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανανέωσης των μελών οικογένειας των επενδυτών υποβάλλονται, αποκλειστικά, στην υπηρεσία μίας στάσης που έχει κατατεθεί ή κατατίθεται η αίτηση του συντηρούντος.

3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτών, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, εφόσον έχει ζητηθεί από πλευράς του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού ή παροχή ημερομηνίας προσέλευσης στην υπηρεσία για την υποβολή των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4018/2011 (Α’ 215), η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μίας στάσης οφείλει να χορηγήσει άμεσα την αιτούμενη ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων των επενδυτών και των μελών των οικογενειών τους.

Άρθρο 6
Διαδικαστικά ζητήματα

1. Σε περίπτωση καταχώρισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολής πλαστών ή παραπλανητικών πληροφοριών, στοιχείων ή δικαιολογητικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4251/2014, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι αιτήσεις ανανέωσης των αδειών διαμονής, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 εξαιρούνται από την ηλεκτρονική διαδικασία ανανέωσης, η οποία θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 374365/9/11/2021 (Β’ 5242) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 (Α’ 80) και το π.δ. 106/2007 (Α’ 135)».

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης για τις αιτήσεις αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής ορίζεται η 16 Νοεμβρίου 2022

2. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης για τις αιτήσεις αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, ορίζεται η 12 Δεκεμβρίου 2022

3. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης για τις αιτήσεις επανέκδοσης τίτλου διαμονής σε ισχύ λόγω απώλειας ή λόγω άλλης αιτίας ορίζεται η 16 Ιανουαρίου 2023

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης