Χορήγηση ή ανανέωση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων

Προϋποθέσεις για Κατάστημα Χονδρικής Πώλησης Φαρμάκων:

1. Να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τ.μ. και να βρίσκεται στο ισόγειο.
2. Να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του
καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
ανάλογων με την κίνηση του κυρίως καταστήματος.
3. Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον ΓΟΚ
4. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λ.π.
5. Να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης
6. Να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων π.χ. εμβόλια κ.λ.π.
7. Να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα V σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης να υπάρχει η ένδειξη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

Δικαιολογητικά: [ΝΟΜΟΣ 2538/1997 (Α 242) & ΚΥΑ 282371/2006 (Β 731)]:

Αίτηση έντυπη της Υπηρεσίας

1. Αντίγραφο Πτυχίου επικυρωμένο Κτηνιατρικής ή Φαρμακευτικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής .
2. Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο – πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) .
3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης ενιαίου τύπου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).
6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: α) «Δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Π.Δ.) ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματός του».
8. Βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Αρχής ότι: α) το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, καθώς και β) ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση.
9. Αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών.
10.Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.
11.Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.