Κατάργηση Διαδικασίας έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Αριθμ. 9299 – ΦΕΚ B 921 – 21.05.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθ. 27283/29−12−2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 3684) «Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4276/2014 (Α 155)».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της υπ’ αριθ. 27283/29−12−14 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 3684) «Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 4276/2014 (Α 155)»

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Η ως άνω καταργηθείσα ΥΑ

Αριθ. 27283 – ΦΕΚ B 3684 – 31.12.2014

Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.4276/2014 (Α 155).

Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα ξενοδοχεία, τους ξενώνες φιλοξενίας νέων, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος αυτών, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, όπως ορίζονται στις υποπεριπτώσεις αα, γγ, δδ, εε και στστ αντίστοιχα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α 155), και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται από 01-04-2015 να επικολλούν στην εσωτερική πλευρά της πόρτας κάθε δωματίου ή διαμερίσματος ειδικό αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων