Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

Αριθμ. οικ. 46281/1334 – ΦΕΚ Β 2109 – 01.08.2014

Περιορισμός και Διαδικασία Xορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800 MHz και 2600 MHz νια την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης
1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 791-821 MHz & 832-862 MHz σε έως έξι (6) δικαιώματα χρήσης εθνικής εμβέλειας, ελάχιστου εύρους ζώνης 2×5 MHz.

2. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 2500-2570 MHz & 2620-2690 MHz σε έως δεκατέσσερα (14) δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων συζευγμένου φάσματος εθνικής εμβέλειας ελαχίστου εύρους ζώνης 2×5 MHz, μη αποκλειστικής χρήσης.

3. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 2575-2615 MHz σε έως τέσσερα (4) δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ασύζευκτου φάσματος εθνικής εμβέλειας ελάχιστου εύρους ζώνης 10 MHz, μη αποκλειστικής χρήσης.

Άρθρο 2
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καθορίζεται από την ΕΕΤΤ και μπορεί να είναι από δεκαπέντε (15) έως δεκαέξι (16) έτη, ενώ όλα τα δικαιώματα πρέπει να λήγουν την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 3
Διαδικασία Χορήγησης
Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων θα χορηγηθούν με την διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας με αποκλειστική ευθύνη της ΕΕΤΤ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς. Οι ειδικότεροι όροι διενέργειας της διαδικασίας της δημοπρασίας θα προσδιορισθούν περαιτέρω από την ΕΕΤΤ, στη σχετική προκήρυξη της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

———-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4070/10-4-2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013).
3. Το Ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α΄/20-04-2011).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 41167/1375/22-8-2013 «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» (ΦΕΚ 2064/Β΄/23-8-2013) όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 27294/796/Φ150/5-6-2013 «Οριστική παύση των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο» (ΦΕΚ 1500/Β΄/20-6-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 20490/525/2-5-2012 «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (ΦΕΚ 1444/Β΄/2-5-2012) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 45258/1288/22-10-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (ΦΕΚ 2845/Β΄/23-10-2012) και όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Του Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α΄/26-11-1999) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013).
9. Της υπ” αριθ. 329/3-7-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 1655/Β΄/4-7-2013).
10. Την Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αρ. 27335/831/28-05-2014 «Έγκριση διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης για την εξέταση της αναγκαιότητας του περιορισμού του αριθμού των Δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800 και 2600 MHz και τη διαδικασία χορήγησής τους».
11. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 727/1/17-07-2014, «Εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τον Περιορισμό και τη Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800 MHz και 2600 MHz για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», η οποία κοινοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 29254/Φ.386/21-07-2014 έγγραφο της ΕΕΤΤ με θέμα «Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 800 MHz και 2600 MHz».
II. Το στόχο για ανάπτυξη των σταθερών και κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με έμφαση στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών και την ανάγκη ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρώπης.
III. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,