Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Πρόσληψη 28 ατόμων

Αποδοχή πρόσληψης συμβάσεων είκοσι οχτώ (28) ατόμων μέσω προγράμματος Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της ΕΕΤΑΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες