ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. Προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Έγκριση της διαδικασίας της προκήρυξης Έξι (6) θέσεων μέσω ΑΣΕΠ για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΥΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για το Δημοτικό Γυμναστήριο
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2016 της εγκυκλίου οικ. 5420/22-02-2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2016, της εγκυκλίου οικ. 5420/22-02-2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες