Προσλήψεις στον δήμο Ωρωπού – 5 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», (Περίοδος 2017-2018) στο «Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού», που εδρεύει στο ∆ήµο Ωρωπού Ν. Αττικήςβρεφοκ

2  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.

1  ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ.

1  ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ.

1  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:«Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆ήµου Ωρωπού», Αγ. Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015 Ν. Παλάτια Ωρωπού, υπόψη κου Ζαρογκίκα Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας 2295034003).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στο παραρτήµατα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Ωρωπού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.