Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών

Αριθμ. 7010.3/9/ΑΣ 59 – ΦΕΚ B 461 – 27.03.2015
Κανονισμός Πρόσβασης στο αρχειακό υλικό και Κανονισμός Λειτουργίας του Αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών