Δωρεάν Διανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας

Δωρεάν Διανομή ρυζιού σε άπορους της Χώρας

Αριθμ. 3494/82884 – ΦΕΚ B 2427 – 05.08.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4973/118692/30-10-2015 υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή τροφίμων Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας, 2015» (Β’ 2369), όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 4973/118692/30-10-2015 απόφασης, όπως ισχύει Το άρθρο 3 της υπ’αριθ. 4973/118692/30-10-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή τροφίμων “Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας”, 2015» (Β’ 2369), όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 6125/141181/17-12-2015 όμοια απόφαση (Β’ 2758), τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3.2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
« 3.2. Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων φορέων ή δικαιούχων οι οποίοι αρνούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή στις περιπτώσεις μείωσης του αριθμού των δικαιούχων ανά φορέα από οποιαδήποτε άλλη αιτία κατά τον χρόνο παράδοσης των προβλεπόμενων ποσοτήτων τροφίμων, τότε οι αδιάθετες ποσότητες διανέμονται με πρακτικό της επιτροπής Β’ Ελέγχου της Π.Ε.:
α) Σε άλλους εγκεκριμένους φορείς εντός της ίδιας Π.Ε. και κατά προτεραιότητα σε:
αα) φορείς Οργανωμένων συσσιτίων,
ββ) φορείς Μονάδων Φιλοξενίας/Κλειστής Φροντίδας,
γγ) σε φορείς πολύτεκνων οικογενειών ή
β) στους εγκεκριμένους δικαιούχους του ίδιου φορέα.»
β) Η παράγραφος 3.3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.3 Αν παρά τις ανωτέρω ενέργειες παραμείνει αδιάθετη ποσότητα ρυζιού, αυτό γνωστοποιείται από τις κατά τόπους επιτροπές Β’ Ελέγχου, μέσω των ΔΑΟΚ, στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ η οποία εκδίδει σχετική απόφαση αναδιανομής προς άλλους εγκεκριμένους φορείς-δικαιούχουςτου προγράμματος».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣΑριθμ. 4973/118692 – ΦΕΚ B 2369 – 04.11.2015
Κατανομή τροφίμων Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας, 2015

Αριθμ. 3538/96400 – ΦΕΚ B 1989 – 15.09.2015
Κατανομή τροφίμων Εθνικού Προγράμματος ∆ωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας