Ειδική άδεια σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από ΔΑΔ

Η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται

Με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται. Με το νέο νομικό καθεστώς αναγνωρίζεται στους γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ. ένα δικαίωμα που τους παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουν τη φροντίδα που απαιτείται στα τέκνα τους.

Η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγείται στους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. Για τη χορήγηση της άδειας σε υπαλλήλους που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.NOMOΣ 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 149
1. Η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται.».