Εκλογές 2014. Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας

εκλογές 2014Αριθμ. 1025/15/63-β – ΦΕΚ Β 851 – 07.04.2014

Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ” ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (Α΄ 57).
2. Τις διατάξεις του ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 188).
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 του
ν. 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄239) και 118/2013 (Α΄ 152).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
11. Την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων και διαδικασιών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς επίσης και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την τήρηση της τάξης και την ίση και αντικειμενική μεταχείριση των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών καθώς και των υποψηφίων κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, αντίστοιχα.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άδεια ίδρυσης εκλογικών κέντρων
1. Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς και από τα κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέπεται κατόπιν άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58).

2. Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, για μεν τις δημοτικές εκλογές, δεν είναι επιτρεπτή πέραν του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για δε τις περιφερειακές εκλογές, πέραν, επίσης του ενός για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε νομό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις ίδρυσης
1. Η άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή άλλου πληρεξουσίου ατόμου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται στο επόμενο άρθρο, εφόσον ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια:
α. Είναι ασφαλής από στατικής απόψεως και υφίσταται δικαίωμα νόμιμης χρήσης αυτού για τον ανωτέρω σκοπό.
β. Απέχει από άλλο εκλογικό κέντρο, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης ως ακολούθως:
(1) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων τουλάχιστον 200 μ.
(2) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων τουλάχιστον 150 μ.
(3) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων τουλάχιστον 100 μ.
(4) Για πόλεις με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων τουλάχιστον 50 μ.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που οι εδαφομορφολογικές και οικιστικές ιδιαιτερότητες των πολεοδομικών συγκροτημάτων δεν επιτρέπουν την τήρηση των ως άνω αποστάσεων και δεν προκύπτουν προβλήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δύναται η απόσταση αυτή να μειώνεται, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 μέτρων.

2. Η σχετική αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ή τον εκπρόσωπο κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Στα νησιά που δεν εδρεύει αστυνομικό τμήμα, η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο αστυνομικό σταθμό. Ο αστυνομικός σταθμός ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για το χρόνο υποβολής της αίτησης, την οποία και υποβάλλει σ” αυτό για τα περαιτέρω.

3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου του οικείου δήμου, εφόσον η άδεια ζητείται για τέτοιο χώρο ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, από την οποία να προκύπτει ότι η μίσθωση ή παραχώρηση του χώρου γίνεται για ίδρυση εκλογικού κέντρου. Αν ο χώρος ανήκει στον ενδιαφερόμενο, αρκεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
β. Βεβαίωση μηχανικού του δημοσίου ή ιδιώτη διπλωματούχου μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται η ασφάλεια του χώρου από στατικής απόψεως.

4. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, που δέχεται τα δικαιολογητικά, διατάσσει την ενέργεια αυτοψίας του χώρου από αξιωματικό, ο οποίος στη σχετική έκθεση του διατυπώνει και τις απόψεις του σχετικά με τον κίνδυνο διατάραξης της τάξης από τη λειτουργία του εκλογικού κέντρου. Προς τούτο μπορεί να ζητεί και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας ή της υπηρεσίας που εκτελεί τα καθήκοντα τροχαίας.

5. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης εκλογικών κέντρων του άρθρου 1 της παρούσας και σε περίπτερα ή παρόμοιας φύσεως κατασκευές, ιδίως τροχόσπιτα, κιόσκια και τροχοβίλες, που είναι εγκατεστημένες σε παραχωρηθέντες από τους οικείους Ο.Τ.Α. κοινόχρηστους χώρους, χωρίς δικαίωμα χρήσης μεγαφώνων, καθώς και σε δημόσια κέντρα, ιδίως καφενεία και ζαχαροπλαστεία, εφόσον διακόπτουν τη λειτουργία τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως εκλογικά κέντρα ή έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους ως δημοσίων κέντρων.

6. Οι άδειες ίδρυσης εκλογικών κέντρων ανακαλούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 134 και 135 του π.δ. 141/1991, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 7 και 8 του π.δ. 38/1994 (Α΄30).

Άρθρο 3
Σειρά προτεραιότητας για ίδρυση εκλογικών κέντρων
1. Η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων για ίδρυση εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση το χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Για το σκοπό αυτό κατά την παραλαβή της αίτησης σημειώνεται επί του σώματος αυτής ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία και η ώρα κατάθεσης της, καθώς και τα στοιχεία του ατόμου που την προσκόμισε. Η πράξη αυτή υπογράφεται από τον διοικητή της υπηρεσίας και τον προσκομίσαντα και σφραγίζεται, ταυτόχρονα δε γνωστοποιείται και η σειρά προτεραιότητας που λαμβάνει η αίτηση ίδρυσης του εκλογικού κέντρου για το συγκεκριμένο χώρο ή οίκημα.

2. Οι αιτήσεις για ίδρυση εκλογικών κέντρων, λαμβάνονται υπόψη εφόσον κατατίθενται μετά την 08.00″ ώρα της επόμενης ημέρας έναρξης της προεκλογικής περιόδου, η οποία αρχίζει με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1180/1981 (παρ. 1 άρθρου 10 ν. 4239/2014).
Ειδικά στις περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ως χρόνος έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 08.00″ ώρα της επόμενης ημέρας από τη διενέργεια των εκλογών.
Η προσέλευση και παραμονή των αιτούντων στο αστυνομικό κατάστημα πριν την 08.00″ ώρα δεν δημιουργεί δικαίωμα σειράς προτεραιότητας και η κατάθεση των αιτήσεων θεωρείται ότι γίνεται ταυτόχρονα την 08.00″ ώρα.

3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων, που αφορούν την ίδρυση εκλογικών κέντρων από εκπροσώπους συνδυασμών για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ή εκπροσώπους κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για τις ευρωεκλογές στον ίδιο χώρο ή οίκημα ή σε εγγύς μεταξύ τους χώρους ή οικήματα (αποστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στην περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας), η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Επί Περιφερειακών εκλογών
(1) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που εκπροσωπούνταν στην περιφέρεια και πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών, προτεραιότητα έχει ο παλαιός.
(2) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμη που είχαν οι συνδυασμοί αυτοί εφόσον εκπροσωπούνταν στην περιφέρεια κατά τις τελευταίες περιφερειακές εκλογές.
(3) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που δεν εκπροσωπούνταν στην περιφέρεια, μεταξύ των ίδιων αυτών συνδυασμών και πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών και μεταξύ πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών, γίνεται κλήρωση.

β. Επί Δημοτικών εκλογών
(1) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που εκπροσωπούνταν στο δημοτικό συμβούλιο και πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών, προτεραιότητα έχει ο παλαιός.
(2) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμη που είχαν οι συνδυασμοί αυτοί εφόσον εκπροσωπούνταν στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
(3) Μεταξύ παλαιών συνδυασμών που δεν εκπροσωπούνταν στο δημοτικό συμβούλιο, μεταξύ των ίδιων αυτών συνδυασμών και πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών και μεταξύ πρωτοεμφανιζόμενων συνδυασμών, γίνεται κλήρωση.

γ. Επί Ευρωεκλογών
(1) Ανάλογα με τη δύναμη που είχαν τα κόμματα στις τελευταίες ευρωεκλογές, πριν από την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(2) Μεταξύ κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων που εκπροσωπούνταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την προκήρυξη των εκλογών και αυτών που δεν εκπροσωπούνταν, προτεραιότητα έχει το πρώτο.
(3) Μεταξύ κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν εκπροσωπούνταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν από την προκήρυξη των εκλογών, γίνεται κλήρωση.

δ. Μεταξύ κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων για τις ευρωεκλογές και υποψηφίου συνδυασμού για τις περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές, προτεραιότητα έχει το κόμμα ή ο συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, ενώ μεταξύ υποψηφίου συνδυασμού για τις περιφερειακές και υποψηφίου συνδυασμού για τις δημοτικές εκλογές, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος συνδυασμός για τις περιφερειακές εκλογές.

ε. Επί επαναληπτικής ψηφοφορίας (περιφερειακές και δημοτικές εκλογές) και ταυτόχρονης κατάθεσης αιτήσεων των συνδυασμών η προτεραιότητα της περίπτωσης α΄ (επί περιφερειακών εκλογών) και της περίπτωσης β΄ (επί δημοτικών εκλογών) της παρούσας παραγράφου θα καθορίζεται:
(1) Ανάλογα με τη δύναμη των αυτοτελών συνδυασμών που θα προκύψει από την προηγούμενη ψηφοφορία.
(2) Μεταξύ ισοδύναμων συνδυασμών γίνεται κλήρωση.
(3) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η περίπτωση δ” της παρούσας παραγράφου.

4. Η κλήρωση πραγματοποιείται παρουσία όλων των ενδιαφερομένων και σε περίπτωση αποχωρήσεως ενός ή περισσότερων εξ αυτών, παρουσία των υπολοίπων. Ο τρόπος και η διαδικασία κληρώσεως ενεργείται κατά την κρίση των ενδιαφερομένων και για το αποτέλεσμα αυτής συντάσσεται πράξη από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και από όσους ενδιαφερόμενους παρίστανται. Δεν απαιτείται κλήρωση όταν οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν μεταξύ τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική πράξη στο σώμα κάθε αίτησης, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους και το διοικητή του αστυνομικού τμήματος.

Άρθρο 4
Σειρά προτεραιότητας προεκλογικών ομιλιών σε ανοικτό χώρο
1. Οι προεκλογικές ομιλίες σε ανοικτό χώρο πραγματοποιούνται, κατόπιν εγκρίσεως της αστυνομικής αρχής, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Εφόσον η ομιλία πρόκειται να γίνει από εξώστες οικοδομών ή ειδικές εξέδρες ή άλλες κατασκευές ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κατασκευών και η ασφάλεια του χώρου και των εγκαταστάσεων. Η αστυνομική αρχή δύναται να ζητεί και την υποβολή, πριν από την πραγματοποίηση της ομιλίας, βεβαίωσης του αρμόδιου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου, ότι ελήφθησαν τα προαναφερόμενα μέτρα.

3. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεως για πραγματοποίηση προεκλογικής ομιλίας στον ίδιο τόπο και χρόνο ή σε εγγύς μεταξύ τους τόπο και χρόνο (αποστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας), η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου.

4. Η αστυνομική αρχή εγκρίνει την πραγματοποίηση της προεκλογικής ομιλίας, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

5. Η πράξη εγκρίσεως συντάσσεται επί του σώματος της αίτησης, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5
Απαγορεύσεις – Προσφυγές
1. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση προεκλογικών συγκεντρώσεων και ομιλιών την προηγούμενη και κατά την ημέρα των εκλογών.

2. Κατά των αποφάσεων των αστυνομικών αρχών που αφορούν τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως εκλογικών κέντρων και την έγκριση πραγματοποίησης προεκλογικών ομιλιών, καθώς και τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την αμφισβήτηση της ενέργειας της αρχής.

Άρθρο 6
Κυρώσεις
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57).

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 1025/14/58-ζ από 18-08-2007 (Β΄ 1648) κοινής υπουργικής απόφασης και η 1025/15/62-ζ από 06-09-2010 (Β΄ 1511) όμοια.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ