Εκλογικοί σάκοι για τις ευρωεκλογές 2014

Euro-BallotΑριθμ. 3600 – ΦΕΚ Β 222 – 04.02.2014

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 188), σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).
β) Των άρθρων 9 παρ. 7 και 17 παρ. 2 του Ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα, τις διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ακολούθως:

α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει τυπωμένη στη μια εξωτερική πλευρά του με κεφαλαία γράμματα καφέ απόχρωσης και σε παράλληλες σειρές την εξής ένδειξη:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………………………………………
…………………………….ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ…………………………….
(Αριθμός) (Ονομασία)

Η αντίστοιχη ένδειξη, τυπωμένη κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο, για το σάκο που χρησιμοποιείται από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων, στα οποία ψηφίζουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή που βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης, είναι η εξής:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ …………………….
…………………………….ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ…………………………….
(Αριθμός) (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις κατασκευάζεται από πλαστική ύλη λευκής απόχρωσης, είναι στριφωμένος και γαζωμένος στις τρεις πλευρές του και έχει διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ