Εκμισθωμένα Επιβατηγά (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό

Εκμισθωμένα Επιβατηγά (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό

Αριθμ. οικ Α 80931/ 5842 – ΦΕΚ B 144 – 29.01.2016

Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α ́ 222) όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Προκειμένου να επιτρέπεται στα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους γ ́ και δ ́ του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α ́ 155), και εταιρειών και συνεταιρισμών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3109/2003 (Α ́ 38) και το άρθρο 87 του Ν. 4070/2012 (Α ́ 82), να εκμισθώνονται με οδηγό ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών κατά τα οριζόμενα των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α ́ 222) όπως ισχύει, πρέπει:
α. Το εκμισθωμένο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό να φέρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά γωνία του οπίσθιου ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5 mm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα.
β. Εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω παραγράφου ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με το μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς:
i. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή.
ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού.
iii. Η συμφωνηθείσα τιμή.
. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα – τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
ν. Η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η διάρκεια της μίσθωσης.

2. α. Καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαγορεύεται η εκμίσθωση του οχήματος σε άλλο μισθωτή.
β. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης σε χρόνο μικρότερο της συμφωνημένης και αναγραφόμενης στη σύμβαση ώρα έναρξης, δεν επιτρέπεται νέα εκμίσθωση του συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος μέχρι την παρέλευση έξι (6) ωρών από την αναγραφόμενη στη σύμβαση ώρας έναρξης.

3. Για παραβάσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας απόφασης επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α ́ 222) όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα δέκα  10) ημερών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα 7 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ