Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης. Έλεγχος και αγορά

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 128/2016 – ΦΕΚ A 228 – 07.12.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)