Εμπορία αυγών προς επώαση και νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος

Αριθμ. 2296/157896 – ΦΕΚ B 3405 – 18.12.2014

Τροποποίηση της αρίθμ. 2063/141781 (ΦΕΚ 3091/Β/17.11.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 617/2008 της Επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος».

—-

Αριθμ. 2063/141781 – ΦΕΚ B 3091 – 17.11.2014

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 617/2008 της Επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη: (διατάξεις)
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 617/2008 της Επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής − Ορισμοί
1. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Καν. (ΕΚ) 617/2008 και την παρούσα απόφαση πρέπει να τηρούνται από:
α) Τα εκκολαπτήρια,
β) τις εγκαταστάσεις επιλογής,
γ) τις εγκαταστάσεις πολλαπλασιασμού.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης οι χρησιμοποιούμενοι ορισμοί είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Καν (ΕΚ) 617/2008.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές
1. Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων αυτής, της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και την εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε ό,τι αφορά στον Καν. (ΕΚ) 617/2008 όπως τροποποιείται, και ισχύει (αρμόδια αρχή εποπτείας).
Ειδικότερα η αρμόδια αρχή εποπτείας πραγματοποιεί:
α) την καταχώριση των εγκαταστάσεων και τη χορήγηση του αντίστοιχου διακριτικού αριθμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. (ΕΚ) 617/2008,
β) τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο 3 και στο άρθρο 3, σημείο 3 του Καν (ΕΚ) 617/2008,
γ) τις ανακοινώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 8, σημείο 2, 3 και 7 του Καν (ΕΚ) 617/2008.
2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας (ΔΑΟΚ) ορίζονται ως αρμόδιες αρχές ελέγχου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 9 του Καν. (ΕΚ) 617/2008, για τον έλεγχο των απαιτήσεων της παρούσας.
3. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην αρμόδια αρχή εποπτείας:
α) Μέχρι τις 20 κάθε μήνα τα μηνιαία δελτία του προηγούμενου μήνα σχετικά με την παραγωγή και εμπορία αυγών προς επώαση και νεοσσών πουλερικών ορνιθώνων, των εκκολαπτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V).
β) Μέχρι τις 20 κάθε μήνα συγκεντρωτικό δελτίο με τον αριθμό των εισαχθέντων και εξαχθέντων νεοσσών για το μήνα που προηγήθηκε ανά είδος τύπο και κατηγορία και τύπο πουλερικών, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV.
γ) Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου κάθε έτους, κατάσταση σχετικά με τη δυναμικότητα αλλά και τη δραστηριότητα των εκκολαπτηρίων της περιοχής δικαιοδοσίας τους κατά το έτος που προηγήθηκε (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VI) καθώς επίσης και κατάσταση με τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, τον τύπο των τυχόν διαπιστωθέντων παραβάσεων, τις τυχόν συστάσεις που έγιναν και τις κυρώσεις που επεβλήθησαν.
Επιπλέον οι αρμόδιες αρχές ελέγχου οφείλουν να κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή εποπτείας τυχόν παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο σε εκκολαπτικές επιχειρήσεις και αφορούν στο άρθροκαι στη σήμανση αυγών επώασης προέλευσης ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο