Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης άμεσου προσδιορισμού φόρου. Αίτημα αναστολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Μη παραδεκτή υποβολή αιτημάτων αναστολής κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου

Επειδή διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Υπηρεσία μας μεγάλος αριθμός αιτημάτων αναστολής επί ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ιδίως ΕΝΦΙΑ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στη διάταξη του εδ. β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζεται ότι: «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Με βάση την ως άνω διάταξη, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης άμεσου προσδιορισμού φόρου (π.χ δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ, τελών χαρτοσήμου κ.λ.π) ή πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση, όπως είναι οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος, δεν χωρεί παραδεκτώς αίτημα αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.

Κατά συνέπεια, τα σχετικά αιτήματα αναστολής απορρίπτονται από την Υπηρεσία μας, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, και για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να μην υποβάλλονται, προς αποφυγή τόσο της άσκοπης ταλαιπωρίας των φορολογούμενων με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που κατά νόμο πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα αναστολής, όσο και της επιβάρυνσης των αρμόδιων φορολογικών αρχών και της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ