ΕΝΦΙΑ 2019. Πληρωμή της πρώτης δόσης έως 30-09-2019

ΕΝΦΙΑ 2019. Πληρωμή της πρώτης δόσης έως 30-09-2019

Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ 2019 πρέπει να πληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019ΕΝΦΙΑ 2019. Ανάρτηση εκκαθαριστικών, αριθμός δόσεων, πληρωμή, μειώσεις, απαλλαγές

Τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) αναρτώνται στους λογαριασμούς των φορολογούμενων του TaxisNet στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και από εκεί μπορούν να εκτυπώσουν τον κωδικό πληρωμής για να πληρώσουν είτε ολόκληρο το ποσό είτε το ποσό της εκάστοτε δόσης.

Πληρωμή σε πέντε μηνιαίες δόσεις

Σε πέντε μηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2019

Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση του φόρου ακίνητης περιουσίας πρέπει να πληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2020

Για την εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού του ΕΝΦΙΑ δεν προβλέπεται έκπτωση

Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ

1η δόση 2η δόση 3η δόση 4η δόση 5η δόση
30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020

 

Οι μειώσεις ΕΝΦΙΑ με τον νόμο 4621/2019 αναλυτικά με βάση την αξία της ακίνητης περιουσίας

Νόμος 4621/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 128/31.07.2019

Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α 73) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Μείωση ΕΝΦΙΑ

1. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«. Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019

Σχετικά:

ΕΝΦΙΑ. Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις, μειώσεις και αναστολή πληρωμής

Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Πως χορηγούνται οι απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝΦΙΑ