Αλιευτικός τουρισμός από επαγγελματίες αλιείς

Αριθμ. 414/2354 – ΦΕΚ B 97 – 20.01.2015

Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς

Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες