Εγγραφή στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες προς τους άμεσα ενδιαφερομένους (συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και οργανώσεις εργοδοτών) σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Για την εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ τα συνδικαλιστικά σωματεία διακρίνονται:

  • Σε αυτά που συστήνονται μετά την 1-1-2022 και οφείλουν να καταχωρούν ψηφιακά όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει ο νόμος στο ΓΕΜΗΣΟΕ (πρωτότυπο καταστατικό, διαταγή περί εγγραφής στα προσήκοντα βιβλία, αποδεικτικό επίδοσης διαταγής, δημοσίευση περιλήψεων καταστατικών, πρακτικό ίδρυσης και πίνακας μελών προσωρινής διοικούσας επιτροπής) και τότε αποκτούν αυτά νομική προσωπικότητα και
  • Τα ήδη υφιστάμενα, όπου απαιτούνται αντιστοίχως τα επίσημα αντίγραφα από το Πρωτοδικείο με προσοχή στην ορθή αναγραφή της επωνυμίας και των αριθμών εγγραφής στα βιβλία του Πρωτοδικείου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ.2 του ν. 1264/1982, ως ισχύει, η μη εγγραφή επηρεάζει το εύρος των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να έχουν καταχωρισθεί όλα τ’ αναφερόμενα στην εγκύκλιο έγγραφα/ στοιχεία.

Επίσης πρέπει να γίνεται εγκαίρως και άμεσα η επικαιροποίηση των στοιχείων, ήτοι κάθε τροποποίηση, αλλαγές στη Διοίκηση των σωματείων και όσα στοιχεία συνέχονται με τις αρχαιρεσίες (αριθμός εχόντων δικαίωμα εκλέγειν, αριθμός ψηφισάντων κ.ο.κ.). Η καταχώριση των στοιχείων που αφορούν τις αρχαιρεσίες πρέπει να βεβαιώνονται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο που έχει ορισθεί.

Αντιστοίχως και οι εργοδοτικές οργανώσεις για την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗΟΕ, πρέπει να προσκομίζουν το καταστατικό τους επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο και τα σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από το βιβλίο σωματείων που τηρείται στο οικείο Πρωτοδικείο. Οι εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία των μελών τους (και τα νομικά πρόσωπα που τυχόν εκπροσωπούν), ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των προϋποθέσεων στην περίπτωση που υπάρχει αίτημα κήρυξης συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτική.

Για την τήρηση των στοιχείων στο ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ τηρείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν στα περιορισμένα πρόσωπα που ορίζει ο νόμος μόνο εφόσον υπάρχει και προκύπτει ειδικό έννομο συμφέρον. Η σχετική αίτηση χορήγησης στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, προσβάσιμη στη διεύθυνση

https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/

αναπτύσσεται ήδη σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου και εντός Σεπτεμβρίου 2022 θα υποστηρίζει πλήρως όλες τις νέες δυνατότητες (τροποποιητικές εγγραφές και έκδοση προτυποποιημένων βεβαιώσεων).

Το κείμενο της εγκυκλίου