Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασίας εγγραφής μέλους στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και της αναγγελίας άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος και του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού

Κ.Υ.Α. αριθμ. 41/ΓΓ/10.1.2013

Αριθμ. 41/ΓΓ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.»

2. Το άρθρο 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ?Πρόγραμμα Διαύγεια? και λοιπές διατάξεις».

5. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους ? Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

8. Το Π.Δ. 475/91 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α΄176), όπως ισχύει.

9. Το Π.Δ. 340/98 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ 228 Α΄), όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.

11. Τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143), το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) και το ΠΔ 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).

β. Του ΠΔ 90/2012 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 144).

12. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722/5−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Α΄ 209).

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30?8?2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010(ΦΕΚ 63 Α΄/3?5?2010).

15. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561 Β΄/23?9?2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β΄/17−2−2011).

16. Την υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 3058), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17.Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση.

18.Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι διοικητικές διαδικασίες: α) Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του οικονομολογικού επαγγέλματος−Εγγραφής μέλους στο μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και β) Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ Τάξης −Εγγραφής μέλους στο μητρώο λογιστών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Άρθρο 2

Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών α και β του προηγούμενου άρθρου συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης τα οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα έντυπα της διαδικασίας του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Τα προβλεπόμενα στην παρούσα αφορούν μόνο την διαδικασία χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας για την άσκηση οικονομολογικού επαγγέλματος και του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού για εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ