Ένταξη της αίτησης για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στα ΚΕΠ

ΚΕΠΑριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/25/10404 – ΦΕΚ Β 1172 – 07.05.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/62/21658/ 12.10.2010 απόφαση (ΦΕΚ 1644/τ. Β/14.10.2010) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα ‘Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η από 20.10.2010 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (ΦΕΚ 1644/τ. Β΄/14.10.2010), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Η παράγραφος 1 της ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών που προβλέπεται στις υπουργικές αποφάσεις με ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 εκάστης εκ των δύο ως άνω αποφάσεων. Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής και σε καμία περίπτωση για την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.».

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται.

Η παράγραφος 6 της ως άνω απόφασης, καταργείται και η αρίθμηση των παραγράφων που ακολουθούν από 7. και 8., γίνεται 6. και 7. αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2014
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

——–

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01.05.2002), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/ 24.05.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999).
4. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11.06.1986).
5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α΄) “Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Το ΠΔ 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
8. Την υπ’ αριθ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/62/21658/12.10.2010 απόφαση (ΦΕΚ 1644/τ. Β΄/14.10.2010) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
9. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).
10. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/ 16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005),
π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α΄58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄85/17.03.2004) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010)
11. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2012) και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153/25.07.2013)
12. Την υπ’ αριθ. Δ/15/Α/οικ. 13829/15.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 1785/24.07.2013).
13. Την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΦΕΚ 1403/τ. Β΄/06.09.2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/29/οικ. 28005/24.12.2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περί καθορισμού της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010)
15. Την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί των κατηγοριών, κριτηρίων και διαδικασίας ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 1521/21.06.2013), όπως κάθε φορά ισχύει.
16. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

——————

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/62/21658 – ΦΕΚ Β 1644 – 14.10.2010

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-05-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβερνήσεως, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/11-06-1986).
4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999).
5. Της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α΄/281/09-12-2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 – Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ.1276 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11-06-1986)».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) και το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/07.09.2010)
9. Την αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β΄/18-1-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
10. Το με αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/49/οικ. 18409/23-08-2010 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α/10.07.1996), Π.Δ. 134/2005 (ΦΕΚ 93/Α/02.08.2005), Π.Δ. 54/2006 (ΦΕΚ 58/Α/17.03.2006), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/A/01.02.1996), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.03.2004) και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας?Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/05.11.2009).
12. Την αριθ. ΟΙΚ. 52167/21.12.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντας, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β/22.12.2009)
13. Την με αρ. πρωτ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ 1403/Β/6.9.2010)
14. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η υποβολή αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που προβλέπεται στην ΥΑ με ΑΠ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η υποβολή αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου 2010 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2011, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης. Τα ΚΕΠ είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής και σε καμία περίπτωση για την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.

2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ e-kep ermis με την μηχανογραφική εφαρμογή των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e-kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

4. Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, συνιστάται με μέριμνα των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) με αριθμό κλήσης που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

5. Οι καταναλωτές ενημερώνονται από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται να υποβάλουν την αίτηση στα ΚΕΠ εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή των αρμόδιων Διαχειριστών Δικτύων, μέσω Διαδικτύου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στα ΚΕΠ είναι η παραλαβή λογαριασμού με ημερομηνία έκδοσης μετά την 27.09.2010.

6. Η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ δε μπορεί να ξεπερνά τους 150.000 μηνιαίως. Το μήνα Νοέμβριο 2010 το όριο αυτό καθορίζεται στις 200.000 προσελεύσεις το μήνα. Ειδικά για τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2010, λόγω περιορισμένου χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων, η προσέλευση των δικαιούχων στα ΚΕΠ δεν μπορεί να ξεπερνά τους 60.000 για το μήνα Οκτώβριο και τους 100.000 ανά δεκαπενθήμερο για το μήνα Δεκέμβριο. Η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων θα αποδεικνύεται από σύστημα καταμέτρησης αιτήσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ και θα συνεπάγεται τη διακοπή παραλαβής αιτήσεων μέσω ΚΕΠ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

7. Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος που προσέρχεται στο ΚΕΠ πρέπει να:
α. προσκομίσει και να επιδείξει την ταυτότητά του
β. προσκομίσει και επιδείξει πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 27.09.2010.
γ. να δηλώσει το ΑΦΜ (σε περίπτωση έγγαμου θα δηλώνεται και ο αριθμός ΑΦΜ του/της συζύγου)
δ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, το οποίο θα προσκομίζει για επίδειξη στο ΚΕΠ τα ανωτέρω δικαιολογητικά, την ταυτότητά του και σχετική εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

8. Η ανωτέρω αίτηση για τους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να συμπληρώνεται και μέσω τηλεφωνικού κέντρου που συνίσταται για την υποβολή των αιτήσεων με αριθμό κλήσης που θα καθοριστεί. Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει δυσχέρεια κατά την υποβολή αιτήσεων αυτών με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους παρέχεται κάθε αναγκαία συνδρομή και πληροφόρηση σε όλα τα καταστήματα της ΔΕΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ