ΕΟΠΥΥ. Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού rebate

Αριθμ. Γ3γ/ΓΠ/77011 – ΦΕΚ B 2391 – 06.11.2015
Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate)
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (“rebate”) για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.

2. Οι κατηγορίες παρεχομένων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι: