ΕΟΠΥΥ. Διαδικασία απόδοσης κληρονομικών σε δικαιούχους κληρονόμους

ΕΟΠΥΥ. Διαδικασία απόδοσης κληρονομικών σε δικαιούχους κληρονόμους

Διαδικασία απόδοσης κληρονομικών σε δικαιούχους κληρονόμους α) αποβιωσάντων ασφαλισμένων για την απόδοση παροχών υγειονομικής περίθαλψης και β) αποβιωσάντων παρόχων υγείας για απαιτήσεις τους από τον Οργανισμό.ΕΟΠΥΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΛΗΡ. : ΚΑΣΣΗ ΖΩΗ
ΤΗΛ. : 2108110720 F ax : 2108110735
ΤΑΧ. : Δ/ΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39
Τ.Κ. : 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΟΞ7Μ-ΨΦ4

ΜΑΡΟΥΣΙ 14/8/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 26979

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης κληρονομικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π. Υ.Υ. με την αριθμ. 331/110/25 – 4 – 2013 Απόφασή του καθόρισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής για την απόδοση σε δικαιούχους κληρονόμους

α) αποβιωσάντων ασφαλισμένων για την απόδοση παροχών υγειονομικής περίθαλψης και

β) αποβιωσάντων παρόχων υγείας για απαιτήσεις τους από τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση ισχύουν τα ακόλουθα :

Α) Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι, μέχρι του ποσού των 1.500,00 € (καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση συμμετοχής – προβλεπομένων κρατήσεων) προς είσπραξη ανά κληρονόμο, θα πρέπει να προσκομίζουν:

Α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούχου

Β) επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης

Γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης

Δ) πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος

Ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της επαχθείσης κληρονομιάς

Β) Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, μέχρι του ποσού των 1.500,00 € (καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση συμμετοχής – προβλεπομένων κρατήσεων) προς είσπραξη ανά κληρονόμο, θα πρέπει να προσκομίζουν:

Α) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούχου

Β) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Γ) πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος

Δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της επαχθείσης κληρονομιάς

Ε) πιστοποιητικό εγγυτέρων κατά το χρόνο του θανάτου συγγενών του κληρονομουμένου

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του Οργανισμού/Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ :

1 ) Αίτηση όλων των κληρονόμων για την απόδοση σε αυτούς των δικαιούμενων ποσών αποβιωσάντων ασφαλισμένων – παρόχων υγείας, ή αίτηση ενός εξ αυτών και εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συγκληρονόμων του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ενό ς εκάστου επί της εξουσιοδότησής του από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή.

2 ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ενός εκάστου κληρονόμου στην οποία θα δηλώνει τους λοιπούς δικαιούχους συγκληρονόμους του, καθώς και το ποσοστό που αναλογεί σε αυτούς.

Στην περίπτωση που το προς είσπραξη ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , που δικαιούνταν να εισπράξει ο αποβιώσας ασφαλισμένος – πάροχος υγείας, υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 € (καθαρό ποσό ως ανωτέρω) ανά δικαιούχο, τόσο στις περιπτώσεις των εκ διαθήκης, όσο και των εξ αδιαθέτου κληρονόμων θα προσκομίζεται συμπληρωματικά των ανωτέρω αναφερθέντων δικαιολογητικών και :

3) πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος.

Προκειμένου η προς είσπραξη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Οργανισμού / Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα χορηγούν σε έκαστο κληρονόμο το επισυναπτόμενο της παρούσης έγγραφο προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτού , από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους.

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου/παρόχου υγείας και έχει δηλωθεί και πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ. ο φόρος κληρονομιάς σε προγενέστερο χρόνο, τότε οι Περιφερειακές Δ/νσεις/Τμήματα Παροχών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα χορηγούν σε έκαστο κληρονόμο το επισυναπτόμενο της παρούσης έγγραφο προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του θανόντα ασφαλισμένου , για να μεταβεί σε αυτή και να του χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό , από το οποίο θα προκύπτει η δήλωση του προς είσπραξη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσού και ότι έχει καταβληθεί (αν απαιτείται) ο αναλογών φόρος .

Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, αντί του ως άνω πιστοποιητικού να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης, από το Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ενός εκάστου κληρονόμου Δ.Ο.Υ., καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 εκάστου κληρονόμου στην οποία δηλώνει ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς.

Στην περίπτωση των εξ αδιαθέτου κληρονόμων, όταν το συνολικό ποσό είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπερβαίνει τα 5.000,00 € (καθαρό ποσό ως ανωτέρω) θα προσκομίζεται συμπληρωματικά και κληρονομητήριο, καθώς και πιστοποιητικό περί μη προσβολής – ανακλήσεώς του.Προκειμένου οι υπηρεσίες να διευκολυνθούν για τον επιμερισμό του προς είσπραξη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσού, σε κάθε ένα κληρονόμο αποβιώσαντος ασφαλισμένου/παρόχου υγείας ( μετά από εκκαθάριση) και την συμπλήρωση του ανωτέρω εγγράφου αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα αρ. 1813 – 1824 άρθρα του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα ακόλουθα:

– Όταν ζουν τα τέκνα/εγγονοί και ο/η σύζυγος του θανόντος:
Η/Ο σύζυγος δικαιούται το ¼ της κληρονομιάς, ενώ το υπόλοιπο ¾ το μοιράζονται τα παιδιά κατά ίσα μέρη. Σε περίπτωση που δεν ζει κάποιο από τα τέκνα τότε το ποσοστό του θα δοθεί σε δικό του παιδί (εγγόνι του θανόντος).

– Όταν δεν ζουν τέκνα/εγγονοί αλλά γονείς, αδελφοί και σύζυγος του θανόντος:
Ο/Η σύζυγος δικαιούται το ½ της κληρονομιάς, ενώ οι γονείς και οι αδελφοί του θανόντος μοιράζονται το υπόλοιπο ½ της κληρονομιάς.

– Όταν ζουν μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες του θανόντος και ο/η σύζυγος:
O/ H σύζυγος δικαιούται το ½ της κληρονομιάς, εν ώ οι επιζώντες παππούδες/γιαγιάδες δικαιούνται το υπόλοιπο ½ .

– Όταν δεν ζει κανένας συγγενής αλλά μόνο ο/η σύζυγος:
Ο/Η σύζυγος κληρονομεί το σύνολο της κληρονομιάς.

– Όταν δεν ζει κανένας συγγενής και δεν υπάρχει σύζυγος:
Κληρονόμος όλης της περιουσίας του θανόντος γίνεται το Δημόσιο.

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις κατηγορίες απόδοσης κληρονομικών (παροχές υγείας σε ασφαλισμένους – δαπάνες παρόχων υγείας).

Επειδή τα ανωτέρω αφορούν σε αποδόσεις προς τρίτους η ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται από τις υπηρεσίες σας κατόπιν νεωτέρων οδηγιών, σε ότι αφορά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού

Υπόδειγμα εντύπου αίτησης προς την αρμόδια ΔΟΥ