ΕΟΠΥΥ. Τιμή αποζημίωσης για την οξυγονοθεραπεία

ΕΟΠΥΥ. Τιμή αποζημίωσης για την οξυγονοθεραπεία με αέριο οξυγόνο και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

Αριθμ. ΔΒ3Η 532/759/οικ. 20360 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4323/12.08.2022
Καθορισμός τιμής αποζημίωσης για την οξυγονοθεραπεία με αέριο οξυγόνο, κατόπιν της υπ’ αρ.
1226/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)
αποφασίζει:

Τον καθορισμό της τιμής αποζημίωσης για την παροχή «οξυγονοθεραπεία με αέριο Ο2», με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υλοποίησης της απόφασης 1181/592/5-9-2019 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ήτοι από 9/11/2019, ως εξής:

1. Τιμή αποζημίωσης αερίου Ο2 έως 1,59 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κυβικό μέτρο αποδιδόμενου αερίου, με υπολογισμό των κυβικών μέτρων αερίου Ο2 από τα αναγραφόμενα, από το συνταγογράφο ιατρό στην ηλεκτρονική γνωμάτευση, απαιτούμενα λίτρα Ο2/λεπτό και ώρες θεραπείας/ημέρα.

2. Τιμή ενοικίου φιαλών/περιεκτών αερίου συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων Ο2 11 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) ανά φιάλη ανά μήνα.

3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποζημίωση της παροχής αποτελεί:

α) η επισύναψη των απαραίτητων παραστατικών (τιμολόγια αγοράς), για την τεκμηρίωση της προμήθειας αερίου Ο2 από τις εταιρείες που διαθέτουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας και

β) η επισύναψη των σχετικών δελτίων αποστολής, ανά γνωμάτευση, ώστε να τεκμηριώνεται ο αριθμός των φιαλών βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η αποζημίωση ενοικίου/μεταφορικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως