Επαναληπτικές εκλογές 2019. Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Επαναληπτικές εκλογές 2019. Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2 Ιουνίου 2019
Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (όπου δηλαδή δεν αναδείχθηκαν δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί την α΄ Κυριακή).

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το Υπουργείο, θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

Όπου αναφέρεται παρακάτω η φράση «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νομό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.

Όπως είναι γνωστό, η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί χωρίς σταυροδοσία και στα ίδια εκλογικά τμήματα.

Δεδομένου ότι, την Κυριακή 2 Ιουνίου θα διενεργηθούν μόνο περιφερειακές και δημοτικές επαναληπτικές εκλογές, η με αριθμ. 33/36735/14.05.2019 (ΑΔΑ: 6Ι9Ξ465ΧΘ7- ΒΜΝ) εγκύκλιος μας διαφοροποιείται ως προς τα κάτωθι:

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για τις ενέργειες των δικαστικών αντιπροσώπων ισχύουν, πλέον, τα εξής:

1. Εξαγωγή Αποτελέσματος

1.1 Εξαγωγή Αποτελέσματος στα ενιαία (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») εκλογικά τμήματα, εφόσον διενεργούνται σε αυτά και περιφερειακές και δημοτικές

  Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1,3,5, 7 και 9 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των δημοτικών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των περιφερειακών.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις δημοτικές.

  Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 2, 4, 6, 8 και 0 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δημοτικών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των δημοτικών.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις περιφερειακές

1.2 Εξαγωγή Αποτελέσματος στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α» ή «Β» και στα ενιαία εκλογικά τμήματα (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») στα οποία διενεργούνται μόνο δημοτικές ή μόνο περιφερειακές εκλογές στον 2ο γύρο.

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, από τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων Α και Β ενεργείται πλέον χωρίς προτεραιοποίηση, δοθέντος ότι σε αυτά θα διεξάγεται μία μόνο εκλογική διαδικασία (είτε δημοτικών είτε περιφερειακών εκλογών).

2. Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 2 της ενότητας Β της με αριθμ. 33/36735/14.05.2019 (ΑΔΑ: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ) εγκυκλίου μας.

3. Έντυπα Αποτελεσμάτων.

Εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. Β3 της με αριθμ. 33/36735/14.05.2019 (ΑΔΑ: 6Ι9Ξ465ΧΘ7-ΒΜΝ) εγκυκλίου μας.

Τα έντυπα για τα αποτελέσματα των συνδυασμών των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

– Εκλογική Περιφέρεια

– Δήμος

– Εκλογικό Τμήμα

– Αριθμός εγγεγραμμένων στο τμήμα εκλογέων

– Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν

– Αριθμός Άκυρων ….. Λευκών …. και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων

– Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων

– Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε ένας συνδυασμός, από τους δυο πρωτεύσαντες, οι οποίοι στο κενό έντυπο θα αναγράφονται σύμφωνα με τη σειρά ανακήρυξής τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Τα έντυπα είναι καρμπονιζέ, ενώ αποστέλλονται και μονά πανομοιότυπα για χρήση ενδιάμεσων σταθμών, όπου δηλαδή πιθανόν να γίνει τηλεφωνική αναμετάδοση από το εκλογικό τμήμα προς ενδιάμεσους αποδέκτες (π.χ. περιφερειακή ενότητα), τα οποία (μονά) θα συμπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών