Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών

Αριθμ. 82092/Ε2 – ΦΕΚ B 945 – 26.05.2015
Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 21 του Ν. 4325/2015