Επίδομα θέρμανσης 2021-2022. Με διάταξη νόμου νωρίτερα η πληρωμή της πρώτης δόσης

Επίδομα θέρμανσης 2021-2022. Με διάταξη νόμου νωρίτερα η πληρωμή της πρώτης δόσης

Άμεση χρηματοδότηση του επιδόματος θέρμανσης με μεταφορά κονδυλίου

 

Συγκεκριμένα ψηφίστηκε η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, προβλέπει την άμεση μεταφορά κονδυλίου στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τη χρηματοδότηση του επιδόματος θέρμανσης

Προβλέπεται ότι ειδικά για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2021-2022 ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) μεταφέρει στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης κονδύλιο, ύστερα από αίτημα του υπουργού Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Όπως ανακοίνωσε (10.11.2021) ο υπουργός Οικονομικών το βράδυ της Δευτέρας 15/11/2021 ή την Τρίτη 16/11/2021 θα ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2021-2022

Επιπλέον ανέφερε ότι η προκαταβολή (πρώτη δόση) αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους  στις 10 Δεκεμβρίου 2021

 

Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης καλύπτει επίσης τη δαπάνη για την επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που έχουν αποφασιστεί και θα αυξηθούν περαιτέρω προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος που προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης μπορεί να χρηματοδοτεί τον ειδικό λογαριασμό για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών καθώς και το κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας, μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ που είναι υπό κατασκευή.

 

  

 

Νόμος 4855/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 215/12.11.2021
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 189
Διάθεση ποσού από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και για παρεμφερείς σκοπούς – Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού πρώτου του νόμου 4839/2021

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α΄ 181) προστίθενται παρ. 5, 6, 7 και 8 και το άρθρο εξηκοστό πρώτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» – Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δύναται να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄179).

3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να επιδοτείται μέρος της δαπάνης για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταφέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..

7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200).».

Σχετικά: Εφαρμογή myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης 2021-2022