Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας

ΘΕΜΑ: «Επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που εντάσσονται σε καθεστώς κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013»

Το πρόγραμμα κινητικότητας στοχεύει στον εξορθολογισμό, στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του δημόσιου τομέα με την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών φορέων του δημόσιου τομέα με τη στελέχωση τους με το ανθρώπινο δυναμικό που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην εφαρμογή των νέων Δημόσιων Πολιτικών με τελικό σκοπό την ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Η επιμόρφωση συνιστά βασικό συνοδευτικό εργαλείο εφαρμογής του θεσμού της κινητικότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των υπηρεσιών/φορέων και να ενισχυθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των υπαλλήλων ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν άμεσα στα νέα τους καθήκοντα και να ενταχτούν αποτελεσματικά στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον. Συνεπώς, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ειδικής επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύναται να υπαχθούν και υπάλληλοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013.

Για την ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων των εν λόγω στελεχών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καλείται να οργανώσει και να υλοποιήσει κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα. Τα επιμορφωτικά προγράμματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:

1. Επιμορφωτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται κατά τη φάση της αναζήτησης νέων οργανικών θέσεων από τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας,

2. Επιμορφωτικά Προγράμματα που θα υλοποιούνται μετά την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε νέες οργανικές θέσεις.

Ειδικότερα:
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για κατάργηση θέσεων κατά το άρθρο 90 του ν. 4172/2013. Τα επιμέρους Υπουργεία θα αποστέλλουν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τις διαπιστωτικές πράξεις που έχουν εκδώσει ή πρόκειται να εκδώσουν με τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας με ταυτόχρονη αναφορά της ΚΥΑ στην οποία αναφέρονται. Επιπλέον, τα επιμέρους Υπουργεία αποστέλλουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου των προαναφερθέντων υπαλλήλων που χρησιμοποιείται ως αναγνωριστικό στοιχείο στο οικείο μητρώο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ώστε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να επιλέγει τους υπαλλήλους εκείνους για τους οποίους είναι αναγκαία η ενδυνάμωση γνώσεων και δεξιοτήτων τους, συνεκτιμώντας την ειδικότητά τους, τα προγράμματα επιμόρφωσης που τυχόν έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία τριετία κ.λ.π. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ακολούθως, θα απευθύνει πρόσκληση για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Οι κατάλογοι των προς εκπαίδευση υπαλλήλων που θα προκύπτουν, θα κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι υπάλληλοι αυτοί και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι προαιρετική για τους υπαλλήλους και ουδεμία έννομη συνέπεια έχει για την τοποθέτηση τους στους φορείς υποδοχής, καθώς αποκλειστικός σκοπός είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων.

Περιεχόμενο Προγραμμάτων
Στην 1η κατηγορία επιμορφωτικών προγραμμάτων εντάσσονται ταχύρρυθμες επιμορφωτικές δράσεις, με αντικείμενα όπως: η αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, θέματα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών κλπ.

Στη 2η κατηγορία επιμορφωτικών προγραμμάτων τα θέματα που θα καλυφθούν θα προκύψουν από τη συνεργασία των φορέων υποδοχής των στελεχών με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ανάλογα με το προφίλ των θέσεων που θα καταλάβουν.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα και των δύο κατηγοριών είναι δυνατό να υλοποιηθούν με συμβατικό τρόπο (σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια), καθώς επίσης και με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης παρακαλείται να προχωρήσει στη συγκεκριμενοποίηση της πρώτης κατηγορίας επιμορφωτικών προγραμμάτων και να μεριμνήσει ώστε να είναι διαθέσιμα ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα της πρώτης κατηγορίας από την 15η Οκτωβρίου 2013.

Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να διαβιβάζουν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τα προαναφερθέντα στοιχεία των υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις που εκδίδουν, και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διευκολύνουν τη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης των υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας. Η αποστολή προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. των εν λόγω στοιχείων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ηλ. διεύθυνση: [email protected]) με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ηλ. Διεύθυνση: [email protected]). Παράλληλα, οι ανωτέρω Διευθύνσεις θα πρέπει να ενημερώνουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τις θέσεις υποδοχής που θα συστήνονται για τους υπαλλήλους αυτούς, προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται τα επιμορφωτικά προγράμματα της δεύτερης κατηγορίας.

Η παρούσα Εγκύκλιος αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και σε όλες τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, προκειμένου να κοινοποιηθεί στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύουν, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου να την αποστείλουν στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα και καταχωρείται στον ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr).

Πηγή: ydmed.gov.gr