Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)

Αριθμ. οικ. 4253/128/Φ320 – ΦΕΚ Τεύχος Β 262/03.02.2017
Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ασυρμάτου στη ζώνη συχνοτήτων πολιτών (Citizens’ Band – CB), των κατηγοριών των συσκευών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες CB.

Ο ραδιοεξοπλισμός CB, προορίζεται για χρήση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών γνώσεων ή πιστοποίησης σχετικών ικανοτήτων και λειτουργεί σε βάση μη πρόκλησης παρεμβολών και μη προστασίας από παρεμβολές. Η εκπομπή και λήψη λαμβάνει χώρα στην ίδια συχνότητα (single frequency, simplex traffic).

Οι χρήσεις σταθμών CB αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με οικονομικό ή άλλο επαγγελματικό όφελος. Οι υπόψη ραδιοεπικοινωνίες αφορούν επίσης στην παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών